SHBE Société d'Histoire de Bartenheim et Environs
Service Généalogie

Les membres de la Société ont relevés les actes de naissances, mariages et décès de Bartenheim, Brinckheim, Kappelen, Stetten, Helfrantzkirch, Kembs et Rosenau

Contactez la Société si vous êtes à la recherche d'actes et d'informations généalogiques de vos familles

Retour site SHBE

SCHNEIDER
LANDAUER
KIRCHHERR
HABE
KOHLER
SPECKER
KEMPF
DREYER
PETER
LIEBY
WEBER
ZWILLER
BOEGLIN
HARTZER
WANNER
SCHILLIG
REIN
BILGER
FELLMANN
MEDIAT
MULLER
FRANTZ
BURGET
SUTTER
SCHWEITZER
HUG

MÜLLER
GOEPFERT
WESPISSER
ESCALIN
BRILAR
AMMAN
SCHIELIN
DOPPLER
HARTMANN
HERBRECHT
VOGELSPERGER
FINSTERBACH
BUSTSCH
MERTZISEN
MUNSCH§
ROSENBLATT
MERZISEN
BOSSERT
PFLIMLIN
SCHIILIG
BAUMANN
HELLSTEIN
SCHNEIDER
ROESLIN
SCHWITZER
PROBST
RUNSER
GROELLIN
MOSER
GOEPFERT
FUCHS
SCHMIDLIN
SCHWEITZER
STOETZER
MATTIS
TSCHAMBER
Jacques FINSTERBACH
Georges LANDAUER
Joseph KIRCHHERR
Joseph BILGER le jeune
Nicolas BUEBENDORF
Jacques SPECKEr
Jean-Georges PETER
Georges BOSSERT
Joseph FINSTERBACH
Fridolin ROTSCHI
Joseph BAUMANN
Laurent SPECKER
Laurent MEDIAT
Jean SCHMIDLIN
François-Joseph KOHLER
FrançoisJoseph SPECKER
Laurent MEDIT
Jean BILGER
Michel SPECKER
Ulric SPECKER
Antoine WEBER
Georges WEBER
Jacques MERZISEN
Jean-Geroges PETER
Jacques SPECKER fils de Jean
Jean-Georges BISSER
Jean-Georges SPECKER
Nicolas MERZISEN
Jean_Georges WERNER
Jean-Georges WERNER
Pierre MERZISEN
Georges BISSER
Joseph BURGET
Jean LANDAUER
Joseph KEMPF
Joseph BURY
Georges BILGER
Georges WERNER
Joseph ERHARD
Joseph BILGER
Antoine GROELLIN
Pierre KOHLER
Jacques MEDIAT
Joseph GOEPFERT
Joseph Goepfert le Jeune
Sébastien SPECKER
Jean SCHMIDLIN le Jeune
Jean-Georges Marc SPECKER
Jean GOEPFERT
Jean ROSENBLATT
Jean-Georges LANDAUER
Jacques BILGER
Georges PETER
François-Joseph MEDIAT
Joseph FLEURY
Chrysostome SPECKER
Jean-François Joseph BURGET
MORGEN
WERNER
KRIEGER
BARTH
DIETLER
KANNENGIESER
BAUMAN
VARIE
BILLIG
BRIEHLER
WÜRDER
BROGLIN
WACKER
STIRCHLER
TSCHIELLIN
BRODBECK
SCHMIT
TSCHILLIN
Pierre SPECKER
Jean KOHLER
Jean HABE
Joseph KOHLER
Pierre HABE
Jean FINSTERBACH
Joseph SCHMIDLIN
Jean RUNSER
Adam MERZISEN
Georges WANNER
Georges WEBRE
Caspard WESPISER
Piere MERZISEN
Georges KOHLEr
François-Joseph BURGET
Laurent BURGET
Joseph SHILLING le Jeune
Antoine SPECKER
Jean BOSSERT
Martin GOEPFERT
Jean-Georges KOHLER
Joseph MULLER
Nicolas FINSTERBACH
Jean-Georges GROELLIN
François-Joseph KEMPF
Jean MUNSER
Joseph MERZISEN
François-Joseph SPECKER
Jean-Georges WEBER
Jean SCHLLIG
Jean FLORY
Georges SPECKER
Georges RISSER
Jean SPECKER
Georges GOEPFERT
Jacques BURGET
Pierre WEEBRE
Jean-Georges WEEBRE
Steffan BOGLIN
Jospeh KOHLER
Georges GROELLIN
Waker VINAIRE
François-Joseph GOEPFERT
Jean WAKER
Pierre SCHILLIG
Ferdinand BERGER
Jacques BURGART
Joseph SCHILLIG
Caspar WEXPISER
Dominique PROBST
Jean MERZISEN
Antoine BURGET
Pierre FiNSTERBACH
François-Joseph GROELLIN
Jean-Georges BOSSERT
Jean-Georges SUTTER
BANNWARTH
KESSLER
SPRINGINSFELD
RISSER
SIGIN
BITO
AMAN
BARBE STRAUSIN
SCHWIZER
BRELAR
BARTHE
KLEIBER Joannes Jacobus
BURY Friedlin
WANNER Jean-George
KOBLER Joseph
MOEBEL Friedlin
BURY François Joseph Henri
GROELLIN Georges
GROELLIN Jean
BUEBENDORF Nicolas
MEDIAT Laurent
KEMPF François-Joseph
GOEPFERT François-Joseph
WERNER François-Joseph
BRUNNER Jacques
MERZISEN Pierre Mathie
RISSER Georges
WEISEGGER Wolfgang
SCHWITZER Joseph
MILLER Joseph
ROSENBLAT Jean
STOETZER Louis
MERZISEN Jean
PROBST Nicolas Dominique
BUEBENDORF Jean
SCHILLIG Joseph
ANSEL Pierre
RUNSER Henri
GROELLIN Antoine
SCHORR Beat
SPECKER Jean
MERZISEN Jean-Georges
SPECKER Pierre
GOEPFERT Jean
MERZISEN Joseph
FINSTERBACH Joseph
BURGET Laurent
BURGET Joseph
FINSTERBACH Jean
KOHLER Jacques
SUTTER Joseph
BURGET Jacques
SPECKER Georges
BOSSERT Jean-Georges
MULLER Simon
GOEPFERT Jean-Georges
GROELLIN Joseph
RUNSER Anne
BOSSERT Cathérine
MOUSCH Anne
KOHLER Cathérine
SCHWEITZER Anne Marie 30m
LANDAUER Jacques 9 m
WEISS Cathérine
MULLER Anne Marie
SCHLLING Anne Marie 55 a
PFALTZERIN Anne Marie 84 a
SCHMIDLIN Cathérine
MERTZISEN Adam 18 m
FINSTERBACH Elisabeth 55a
KOHLER Anne Marie 1m
LANDAUER Jean Georges21 a
MULLER Anne 5a
FINSTERBACH Claus
SPINNLER Cathérine 80
ROSENBLATT Anne 4 m
BILLIG Usrule 1 a
GROSHÄNIN Anne Marie 70 a
BURGERT Cathérine 60
GROSHÄNIN Marie Anne 36 a
SCHREMB Marie Anne
SCHMIDLIN Cathérine
WACKER Jean Georges
BOSSERT Jean 3 m
RUNSER Jean 44 a
SCHMIDLIN Joseph
LANDAUER Anne Marie
GOEPFERT Madeleine
GOEPFERT Marie Ursule
BILGER Joseph
HOLTZMANN Jean
SPECKER Jean Georges
HELLSTEIN Elisabeth
HABY Joseph
RISSER Léonhard
WANNER Anne Marie
SCHILLIG Anne Marie
FLORY Anne Marie
BILLIG Joseph
BILGER Cathérine
FINSTERBACH Cathérine
GRÄTER Jean Georges
FINSTERBACH Pierre
SPINNLER Agnèse
SCHWITZER Jean 44 a
MERTZISEN Jean 82a
GROELLIN Jean Georges
LANG Anne 60a
SPECKER Jean Georges 17a
SCHILLIG Elisabeth
BOUGOUT Elisabeth 3m
FLORY Jacques
METZGER Marie 80a
SPECKER Anne 80a
BANNWARTH Anne Marie
MENWEG Marie Anne 20a
MEDIAT Anne 7 a
HABY Jean Georges
BOSSERT Jean Georges 3a
GROELLIN Jean Georges 3a
SPECKER Ulrich 48a
FINSTERBACH Anne Marie 2a
WACKER Jean 4a
SPECKER Franç Joseph
ROSENBLATT Jean Ulrich 80a
ANSEL Jacques 35a
GROELLIN Léonhard
FINSTERBACH Nicolas 3s
WETTLIN Suzanne 56a
HABY Joseph 3a
BAUMANN Cathérine 3m
RISSER Madeleine 60a
LIEBIN Nicolas 67a
LEHNERIN Cathérine 50a
MERTZISEN Anne 67a
FINSTERBACH Anne Marie 2m
FRANTZ Madeleine 82a
KARRER Marie Anne 60a
MERTZISEN Marie Anne 73a
MENWEG Franc Xav Balthazar
MULLER Anne Barbe
BARTH Madeleine 74a
WACKER Jean Georges 65a
MERTZISEN Jean 6a
HÄL Madeleine 18m
FINSTERBACH Jean 1a
MERTZISEN Jean 8j
KOHLER Michel
KOHLER Antoine
LANG Nicolas 68
MEDIAT Laurent 65a
LANDAUER Anne Marie 2m
SCHMIDLIN Jean 2a
BILGER Jean Georges 78a
BOUCHOUT Pierre 5a
MORGEN Elisabeth 50a
GRÄTER Madeleine 15j
KOHLER Jacques 78a
SCHULTZ Marie Ursule 45a
STOCKER Anne Marie 63a
GOEPFERT Cathérine 70a
BAUMANN Anne Marie 45a
FINSTERBACH Jean 68a
BILGER Martin 3a
SCHMIDLIN Jean 4m
BILGER Jean Georges 54a
RIEDLIN Agnèse 78a
LIEBIN Léonard 48a
WÄBER Anne Marie 58a
SPECKER Anne Marie 46a
BAUMANN Georges 10a
KOHLER Georges 39a
BUTSCHE Anne Marie 72a
HELLSTEIN Joseph 84a
KOHLER Jean 78a
WÄBER Elisabeth 6m
HÄL Béat Jacques 18m
SCHILLIG Barbe 32
KRIEGER Elisabeth 57a
BAUMANN Joseph 81a
SPECKER Jean Georges 15m
FINSTERBACH Léonard 76a
WESPISER Marie Ursule 74a
GRUENENBERGER Elisabeth 43
FINSTERBACH Jean 8m
LIEBY Georges Joseph 25a
SPRINGINSFELD Marie Anne 60a
BOSSERT Marie Anne 48a
BILGER Elisabeth 3m
GROELLY Anne 23a
SPECKER Martin 40m
SPECKER Madeleine 10 a
BURY Jean Georges 4j
SPECKER Marie Ursule 6a
GOEPFERT Joseph 71a
SPECKER Anne Marie 50a
KRIEGER Anne Marie 65a
HUG Simon 3m
PRILLARD Nicolas 82a
WEBER Pierre 42a
WANNER Pierre 15j
BURY Marie Anne 5j
FINSTERBACH Thérèse 1m
SCHILLIG Pierre 15a
SPECKER Pierre 14a
BILGER Anne Marie 12a
MERTZISEN Walbourg 11a
WEEBER Marie Anne3a
WEEBER Elisabeth 1a
BARTH Cathérine 60a
HUG Cathérine 6m
SPECKER Anne 60a
KEMPF Anne 68a
WANNER Jean 68a
MORGEN Anne Marie
AMAN Cathérine
GROELLIN Madeleine 50a
RISSER Anne 68a
SCHILLIG Joseph 72a
ROSENBLATT Jean 69a
HUG Pierre 55a
WEEBER Cathérine 2a
ROSENBLATT Anne Marie 70 a
GROELLIN Thérèse 2m
BERGER Jean Baptiste 21a
LANDAUER Jacques 58a
SCHWITZER Elisabeth 19a
MUNSCH Agnèse 66a
WEEBER Cathérine 68a
WILT Anne Marie 99a
SPECKER Jean Georges 81a
HÄL Joseph 14a
LANDAUER Xavier 4m
WEEBER Joseph 72a
GOEPFERT Nicolas 91a
LANDAUER Elisabeth 54a
STOCKER Cathérine 68a
GROELLIN Jean 70a
BILGER Jean Georges 5s
SCHILLIG Michel 5m
WERNER Anne Marie 4a
BILGER Jean 77a
KOHLER Anne 18m
BOSSERT Simon 70a
WEISS Mathieu 75a
LIEBIN Elisabeth 30a
GRETER Madeleine 7a
WEEBER Jean Georges 70a
BILGER Jean 87a
SPECKER Jean Georges 7a
ROSE Marie Ursule 40a
MERZISEN Jean 74a
MILLER Antoine 70a
SPECKER Franç Joseph 23a
KEMPF Sébastien 71a
BILGER Jacques 3a
SPECKER Anne Marie 81a
WEEBER Jean 16s
WERNER Jean Georges 32a
SPECKER Xavier 7a
SCHAEFER Oswalt Ignace 37a
MERZISEN Françoise 5a
BERGER Anne Marie 24a
SCHWITZER Anne Marie 66a
FINSTERBACH Anne Marie 3m
RISSER Joseph 10j
PROBST Franç Joseph 11j
GOEPFERT Anne Marie 74a
SPECKER Petronelle 3a
FINSTERBACH Jean 55a
BUBENDORF Marie Anne 2a
MERZISEN Jean 3s
OFFENFISLIN Anne Marie 69 a
AMAN Anne Marie 65a
GOEPFERT Barbe 70a
WACKER Anne Marie 52a
GOEPFERT Antoine 82a
WANNER Laurent 18m
LANDAUER Thérèse 14m
BILGER Jean 80a
HARTMANN Marie Anne 52a
SCHILLIG Anne 53a
SPINNLER Marie Anne 66a
MERZISEN Marie Ursule 11a
MERZISEN mort né
SCHWITZER Jean Georges 15j
SCHILLIG Jean 26a
BILLIG Anne Marie 60a
SPECKER Anne 15j
SCHILLIG Georges 21a
BILLIG Caspard 68a
LÜTZLER Madeleine
HUG Léonard 51a
BOSSERT Jean
KAYSER Joseph 70a
BERGER Frid Ferdinand 62
MERZISEN Adam 69a
ROSENBLATT Jean 1j
SCHILLING Marie Anne 1j
RÖDEL Guillaume 74a
HIBSWERLIN Madeleine 84a
ANSEL Joseph 4a
FINSTERBACH Cathérine 29a
WERNER Georges 72a
BILGER Anne 80a
BITO Elisabeth 68a
GOEPFERT Jean 15j
MERZISEN Jean Georges 80a
FINSTERBACH Elisabeth 7a
PETRE Joseph 9a
PROBST Marie Madeleine 4s
SPECKER Jean Georges 64a
SCHAUB Jean 1j
RISSER Jean Georges 39a
BAUMANN Madeleine 53a
SCHAULLER Anne Marie 42a
LANDAUER Marie Ursule 74a
KIRCHHERR Joseph 85a
KIRCHHERR Elisabeth 45a
SUTTER Anne 93a
MORGEN Anne Marie 62a
MUNSCH Marie Anne 32a
BÖGLIN Anne Marie 65a
SPECKER Anne Marie 1j
BÖGLIN Marie Ursule 62a
GOEPFERT Anne Marie 64a
BURGET Franç Joseph 63
OTT Marie Anne 55a
BILGERIN Anne Marie 75a
WIRZ Anne Marie 81a
MERZISEN Franç Joseph 1j
TSCHOEBERLIN Carle 52a
HELLSTEIN Françoise 71a
SCHWEITZER Marie Anne 69a
BURGET Franç Joseph 1m
MEDIAT Morand 74a
BUTSCH Odile 34a
SPECKER Franç Joseph 62a
MUNSCH Jean 78a
BRILAR Anne 56a
HUG Cathérine 8a
GOEPFERT Anne Marie 3a
GRAETER Georges 29a
MULLER Georges 49a
SPECKER Jean 67a
KOHLER Jean 66a
LANDAUER Cathérine 67a
AMSELM Pierre 32a
BURY Michel 3m
MULLER Joseph 76a
WERNER Anne Marie 74a
BÖGLIN Cathérine 63a
BURGET Odile 1a
GROELLIN Elisabeth 1m
RAIMAN Simon 43a
MERZISEN Joseph 77a
LANG Cathérine 54a
GRAETER Anne Marie 24a
BURGET Jacques 32a
KOHLER Joseph 62a
SCHMITLIN Anne Marie 1m
BILLIG Jean Georges 80a
BOSSERT Marie Anne 50a
FINSTERBACH Elisabeth 62a
MEDIAT Cathérine 51a
HABE Pierre 32a
BILLIG Anne 67a
SPRINGINSFELD Anne Marie 70 a
FELLMANN Franç Joseph 61a
HELLSTEIN Anne Marie 77a
GRÖLLIN Jean Georges 78a
GOEPFERT Anne Marie 30a
LEY Cathérine 56a
GROELLIN Thérèse 19a
SCHWEITZER Anne 13j
GREDER Jean 4m et 12j
KAIFLIN Georges 60a
FINSTERBACH Nicolas 73a
RINGENBACH Antoine 71a
SCHIELIN Anne 65a
SPECKER Cathérine 74a
SPITZ Madeleine 85a
GROELLIN Jean 78a
SPECKER Georges 27j
WEBER Jacques 56a
BÖSSINGER Christine 35a
BURGET Marie Anne 10j
GRUNENBERGER Jean 64a
WEBER Maximilien 1j
GRÖLLIN Antoine 84a
SIMON Cathérine 64a
HAELL Béat Jacques 66a
FINSTERBACH Jean 9h
KEMPF Elisabeth 84a
SPECKER Morand 21j
FINSTERBACH Pierre 69a
GRÖLLIN Jean 60a
TSCHILL Anne Marie 53a
GRÖLLIN Marie Anne 4a
GRÖLLIN Franç Joseph 16a
FINSTERBACH Antoine 4a
GRÖLLIN Cathérine 47a
RISSER Marie Anne 13a
SPECKER Françoise 8a
ZWILLER Rose 6m et 27j
WANNER Xavier 25a
ZIMMERMANN Joseph 7j
BAUMANN Marie Ursule 85a
SCHILLIG Elisabeth 61a
SCHILLIG Joseph 78a
BUSCH Pierre 76a
LIEBY Marguerite 64a
SCHILLIG Joseph 51a
HELL Elisabeth 32a
SPECKER Barbe 3j
SUTTER Anne Marie 4a
HABE Madeleine 29a
GREDER Anne Marie 17a
LANDAUER Madeleine 22a
BAUMANN Cathérine 42m
MEDIAT Jean Georges 21a
LANDAUER Madeleine 8j
MERTZISEN Anne Marie 1j
MULLER Elisabeth 55a
LANDAUER Jean 16a
LANG Joseph 75a
KIRCHHERR Simon 6j
SPECKER Elisabeth 21m
LANDAUER Jacques 41a
WANNER Jean Georges 75
SCHILLIG Pierre 61a
MULLER Marie Anne 61a
GOEPFERT Anne Marie 73a
HELL Valentin 3
SCHNEIDER Franç Joseph 9m
BURY Odile 25a
KOHLER Sébastien 2m
GROELLIN Jean 23a
HELL Martin 10j
SCHNEIDER Joseph 13h
KIRCHHERR Anne Marie 10m 27j
SCHNEIDER Cath Madeleine 33a
MEDIAT Elisabeth 57a
HABE François Antoine 7m
MULLER Joseph 59a
LANDAUER Ignace 12j
HELLSTEIN Marie Anne 90a
MEYER Agnèse 70a
BURGET Franç Joseph 47a
BURGET Marie Anne 2a
GOEPFERT Madeleine 7m
VOGELSPERGER Cathérine 75a
LANDAUER Madeleine 5j
SCHILLIG Anne Marie 51a
STOETZER Louis 57a
KOHLER Madeleine 25m
GROELLIN Thérèse 7a
LANDAUER Anne Marie 5h
KIRCHHERR Mathieu 18h
MEDIAT Madeleine 61a
FINSTERBACH Jean 10m
KARRER Anne Marie 67a
RUNSER Madeleine 24a
BROGLIN Joseph 8j
BOSSERT Joseph 9a
LANDAUER Jean Georges 3a
GROELLIN Caspard 63a
GOEPFERT Caspard 77a
REIN Franç Joseph 75a
GROELLIN Franç Joseph 22a
FINSTERBACH Jacques 40a
BILLIG Jean 82a
LANDAUER Marie Anne 78a
HABE Cathérine 44a
FINSTERBACH Anne 7a
PETER Michel 68a
GROELLIN Anne Marie 68a
WESPISSER Marie Anne 72a
KIRCHHERR Victorine 36a
MERTZISEN Jean 59a
KEMPF Franç Joseph 67a
SCHMIDLIN Thérèse 5a
ZWILLER Joseph 37
GOEPFERT Joseph 25
GINDER Anne Marie 65a
KOHLER Ferdinand 6j
KOHLER Pierre 47a
GROELLIN François Joseph 50
BILGER Anne Marie 80a
SCHMIDLIN Marc 1h
KOHLER Cathérine 55a
BURGET Augustin 18
KOHLER Michel 7h
HABE Aloise 6a
SUTTER Anne Marie 81a
RISSER Monique 8a
BILGER Jacques 9a
LANDAUER Philippe 2a
LANDAUER Anne 16a
MEDIAT Jacques 3h
HABE Joseph 80a
SCHWEITZER Anne 38a
SCHWEITZER Anne Marie 35a
GRANER Pierre 16m 1/2
GRANER Jean 2 a 1/2
KOHLER Marie Anne 43a
SPECKER Jean Georges d'Ulric70
ZUGER Jean 36
HAEL Antoine 15j
PETER Joseph 22m
SCHMIDLIN Petronille 7m 20j
SCHMIDLIN Hubert 7m 22j
RUNSER Jean 70a
GROELLIN Jean 58a
BILGER Jean Baptiste 1j
SPECKER Edouard 18a
GREDER Jean 83a
LANDAUER Joseph 78a
GRANER Jean 34
SPECKER Thérèse 17a
WEBER Anne Marie 54a
GRANER Anastasie 2a
PETER Nicolas 41a
MULLER Jean Georges 23a
BILGER Jean Georges 40a
SPECKER Christine 3a et 6m
BILLIG Jean Georges 60a
FINSTERBACH Anne Marie 27a
FINSTERBACH Elisabeth 77a
BILGER Joseph 55a
FINSTERBACH Cathérine 25a
MATTER Jacques 53a
SUTTER Elisabeth 75
BROGLIN Jean 3h
BUTSCH Cathérine 39
FINSTERBACH Joseph 38
BURGET Laurent 55
LANDAUER Madeleine 75
HELLSTEIN Marie Anne 34
HUG Cathérine 65
BOSSERT Georges 54
HABE Marie Anne 6a
HABE Jean 84
KOHLER Marguerite 1m et 5j
BILGER Thérèse 9h
KOEHL Barbe 78
BAUMANN Joseph 89
FINSTERBACH Georges 82
MERTZISEN Marie Anne 59
MEDIAT Franç Joseph 2j
SUTTER Jean 28a
RUNSER Henri 71
SPECKER Antoine 58
KEMPF Anne Marie 63a
MULLER Augustin 20
MULLER Nicolas 28
GROELLIN Jean Georges 54a
KIRCHHERR Sébastien 19a
SPECKER Anne 58
MULHAUPT Jean Baptiste 62 Blotz
SCHMITTLIN Joseph 75a
GROELLIN François Antoine 42
MEDIAT Joseph 10m
MERTZISEN Nicolas 30
WEBER Marie Ursule 55a
MULLER Elisabeth 67a
LANDAUER Jacques 37a
BURY Franç Joseph 69a
HABE Morand 10m
MEDIAT Laurent 77a
CORDELIER Anne Marie 8 h
MERTZISEN Pierre 69a
BOSSERT Cathérine 56a
BURGET Jacques 3a
SPECKER Anne Marie 64a
HABE Simon 2h
SPECKER Anne 47a
BURGET Jacques 35j
KOHLER Franç Joseph 62a
SPECKER Jean Baptiste 4h
STOETZER Franç Joseph 41a
FLORY Jean 75a n Oberlarg
SCHWEITZER Franç Joseph 66a
GROELLIN Jean Georges 73a
HABE Anne Marie 60a
SEILLER Thérèse 55a n Hirsingue
SPECKER Petronille 8h
ROSENBLATT Cathérine 68a
GROELLIN Anne Marie 72a
SCHWEITZER Jean Baptiste 1h
ROSENBLATT Louis 2m
SPECKER Anne Marie 67a
MULLER Sébastien 29a
HERBY Anne Marie 61a n Stetten
BUSCH Elisabeth 22a
LANDAUER Eugènie 1m
ZIEGELDRUMM Pierre 59 n
Blotzheim
FINSTERBACH Thérèse 31 a
HELLSTEIN Joseph 75a
SUTTER Joseph 11j
GREDER Laurent 34 n Zaessingue
BURGET Rose 10j
BURGET Marie Anne 43a
LANDAUER Cathérine 55a
HABE Ignace 18a
RUNSER Cathérine 77a
STOETZER Louise 2m
HUG Marie Ursule 54a
GROELLIN Marie Anne 41a
PETER Nicolas 18a
SPECKER Antoine
SPECKER Anne Marie 52a
WEBER Anne Marie 59a
BUBENDORF Nicolas 83 n Ranspach
B
SCHOEFFER Madeleine 63n
Folgensb,
KIRCHHERR Jean Georges 83a
BURGET Bernard 10j
FINSTERBACH Joseph 27a
SCHILLIG Pierre 54a
HASSLER Marie Anne 1m
ROSENBLATT Aloise 1m
BRELARD Cathérine 76a
REIN Georges 51a
SPECKER Mathias 4a
BURGET Louis 2m
BURGET Joseph 10j
HELL Jean Remi Amédée 7m
KIRCHHERR Franç Joseph 3h
FINSTERBACH Joseph 65a
WEBER Pierre 51a
HELL Crispine 18m
KOHLER Jacques 74a
ROSENBLATT Jean 2j
BUTSCH Marie Ursule 65a
FLESCH Georges 60a
RIBSTEIN Charles 1m
BURGET Sébastien 2m
SPECKER Sébastien 61a
MERTZISEN Anne Marie 82a
GROELLIN Cathérine 87a
ROSENBLATT Jean 76a
HUG Anne Marie 5m
SPECKER Louise 1m et demi
BURGET Georges 3a
BURGET Joseph 4m
BURGET Jean Jacques 1m
KIRCHHERR Jean Georges 57a
GROELLIN Cathérine 51a
HABE Jean 17a
BIRGY Cathérine 52a
MULLER Simon 85a
KOHLER Anne Marie 66a
ROSENBLATT Chrisostôme 3m
GROELLIN Anne Marie 46a
BURGET Marie Ursule 2j
HELL Jean Baptiste
BURGET Joseph 20j
BURGET Joseph 5m
KEMPF Ursule 82a
SCHMITTLIN Gabriel 27a
BAUMANN Geneviève 4j
BAUMANN Marie Anne 65a
BURGET Alphonse 15j
MERTZISEN Anne Marie 70 a
BAUMANN Joseph 69a
KIRCHHERR François Joseph 61a
BURGET Joséphine 4j
KOHLER Alphonse 14j
TSCHAMBER Salomée 58a
HUG Madeleine 64a
SCHWEITZER Louis 2h
BURGET Georges 1/2 h
FRANTZ Antoine 79a
FINSTERBACH Anne Marie 59a
BURGET Georges 39a
BOSSERT Cathérine 40a
SCHILLIG Anne 66 a
ZWILLER Ambroise 4m
KOHLER Michel 64a
BURGET Aloise 12j
SPECKER Amélie 1m
SPECKER Alphonse 5h
BOEGLIN Thérèse 54a
KIRCHHERR Anne Marie 18m
WEBER Anne 75a
WEBER Antoine 62a
BIRGY Jean Baptiste 1a
GOEPFERT Anne Marie 68a
SCHMIDT François 73a
SCHMITTLIN Jean Baptiste 1m
SPECKER Franç Joseph 74a
GOEPFERT Marie Ursule 54a
GROELLIN Anne Marie 75a
KIRCHHERR Marguerite 27
BUTSCH Joseph 2m
HELL Alphonse 15 m
BURGET Joseph 39a
SCHWEITZER Marie Anne 50a
ROSENBLATT Jean 4m
STOETZER Cathérine 50a
BURGET Françoise 7a
FINSTERBACH Thérèse 40a
BURGET Madeleine 3m
SPECKER Pierre 76a
KOHLER Louis 15j
ZWILLER Joseph 6s
HABE Jean 63
SCHAEFFER Anne Marie 75a
KOHLER Cathérine 2 1/2 a
BURGET Madeleine 5 min
DSCHIEL Madeleine 80a
SCHMIDLIN Jacques 70a
MERTZISEN Marie Ursule 51a
BILLIG Michel 2m
KOHLER Eugène 6s
KETTERLIN Clémentine 17m
SPECKER Rosalie 1a
BURGET Augustin 5 min
PETER Cathérine 72
FINSTERBACH Jean 76a
BILLIG Marie Anne 5min
KIRCHHERR Franç Joseph 35
REIN Anne Marie 63a
HUG Marie Ursule 73
KIRCHHERR Georges 23
KEMPF Emile 7m
PETER mort né
BURY mort né
EBNETER Ursule 81
GOEPFERT Georges 74
ROSENBLATT Marie 21m
KOHLER Jean Baptiste 11s
HUGUE Michel 55a
SPECKER Franç Antoine 73
HUGUE Joseph 60a
GOEPFERT Joseph 81a
GOEPFERT Jean 4m
FEUT Anne Marie 75a
GROELLIN Marie Ursule 58
KEMPF Célestin 3m
LIDY Joseph 2h
KOHLER Jean 82a
GRUNTZ Marie Anne 45
RISSER Joseph 55a
KETTERLIN Jean Baptiste 6j
SCHMIDLIN Anne Marie 71a
FUCHS Cathérine 75a
KIRCHHERR Albert 19j
BURY Marie Céline 8j
KOHLER Marie Thérèse 14j
KEMPF Louis 3m
LANDAUER Joseph 66a
HELL Antoine 23a
HELLSTEIN Anne Marie 64a
SUTTER Marie Ursule 32a
SCHWEITZER Jean 19a
KOHLER Auguste 42j
MERTZISEN Pierre 53a
KIRCHHERR Chrisostôme 21a
KOHLER Alphonse 30 j
MULLER Elisabeth 61a
KOHLER Georges 79
PETER Georges 71a
BILGER Marie Anne 21
KIRCHHERR Eugène 18j
KOHLER Marie Charlotte 12h
SCHWEITZER Marie 5a
HELL Jacques 75a
KEMPF Joseph 3m
PETER Albert 3m
HELLSTEIN Joseph 73a
BOEGLIN Barbara 66a
MEDIAT Jacques 66a
SPECKER Virginie 3 m
KOHLER Georges 83a
WEBER Cathérine 73a
BURGET Joseph 1a
GOEPFERT Jean Baptiste 4m
NEYER Marie Louise 4m
ALEXANDER Elise Dorothée
GOEPFERT Rosalie 6m
SUTTER Joseph 50a
SPECKER Michel 79a
MERTZISEN Cathérine 63a
SCHÜLE Friederich Johann
SPECKER Wendelin 48a
SPECKER Marie Ursule 46
ZWILLER Emile 3m
WEBER Georges 82a
PETER Marie 9m
HABE Marie Ursule 78 a
BURGET Anne Marie 77a
SPECKER Georges 81a
LANDAUER Elisabeth 68a
BAUMANN Marie 3a
KOHLER Paul 30a
GROELL Cathérine 79a
KIRCHHERR Joséphine 1a
SCHMITT Marie Louise 2h
KOHLER Aloise 4a
GOEPFERT Alphonse 15j
LIENHARD Amélie 3j
BRUNNER Pierre 75a
BUTSCH Joseph 6a
HELLSTEIN Cathérine 72a
FINSTERBACH Aloise 5a
BILLIG Joseph 6a
STOETZER Anne Marie 67a
FINSTERBACH Marie Anne 72a
BUTSCH Augustin 2a
SPECKER Georges 86a
ZWILLER Cécile 2h
RUTZLER Emile 2m
BURGET mort né
GROELLIN Elisabeth 55a
WIRTH mort né
BURGET Joseph 37j
SPECKER Pierre 60a
KOHLER Léonie 2m
BAUMANN Michel 80a
SPIESER Joseph 5m
RUMANN Anne Marie 68a
BURGET Joseph 6s
WANTZ Franç Jacques 77a
LANDAUER Rosalie 11j
MULLER mort né
MEDIAT Anne Marie 71a
KIRCHHERR Marie Ursule 45a
SCHNEIDER Joseph 83a
SPECKER Laurent 71a
FINSTERBACH Gertrude 49a
SCHAUB Friederike 1a
GOEPFERT Joseph 1h
WERNER Cathérine 72a
MEDIAT Ferdinand 64a
MEDIAT Laurent 70a
BOSSERT Anne Marie 58a
RISSER Cathérine 73a
RISSER Elisabeth 69a
WEBER Pierre 83a
ZIMMERMANN Anne 77a
SPECKER Georges 83a
SCHAUB Jacques Ferdinand 9m
SPECKER Jacques 80a
SCHMIDLIN Jean 74a
KOHLER Joseph 85
BÜSSER Anne Marie 16a
RISSER Georges 75a
ROSENBLATT Cathérine 60a
GOEPFERT Louise 2m
EFFINGER Joseph Henri 2m
KEMPF Eugénie 7a
SPECKER Jacques 81a
BAUMANN Mélanie 16a
BURGET Louise 19a
KOHLER Emilie 8a
KOHLER Louis 5j
SCHWEITZER Joséphine 6h
FINSTERBACH Aloise 21j
KIRCHHERR Marie Ursule 55a
KOHLER François Antoine 51a
FLORI Elisabeth 76a
SPECKER Hélène 44a
MEDIAT Antonia 33a
SCHMIDLIN Clémentine 55j
KOHLER Emilia 3 m
MALTISS Anne Marie 66a
KIRCHHERR Eugène 6a
OTT Marie Stéphanie 32a
ZUGER Louis 5 j
MULLER Alois 10 j
SPECKER Maria 10a
DUFFNER Grégoire Joseph 72a
LANDAUER Georges 80a
BROGLIN Jean 78a
KOHLER Georges 54a
SCHILLIG Jean 73a
KIRCHHERR Sophie 15a
BERTHOLDE Louis 19a
ROSENBLATT Anne Marie 76a
WERNER Georges 81a
GOEPFERT Jean 96a
KIRCHHERR Georges 52a
SPIESER Joséphine 10 j
MULLER Marie Ursule 70a
ROSENBLATT Eugène 8 j
RISSER Anne Marie 67a
OTT
MERTZISEN Jacques 76a
SUTTER Jean 66a
BILLIG Marie Anne 14a
ZWILLER Ambroise 18a
GROELLIN Anne Marie 61a
GROELLIN Marie Anne 76a
STOETZER Pierre 63a
SCHWEITZER Jean 70a
BILGER Rosalie 30a
GROELLIN Georges 25a
BAUMANN Thimothée 57a
MERTZISEN Madeleine 75a
KOHLER Jérôme 48a
GREDER Catherine 59a
DUFFNER Sophie 77a
BOSSERT Marie Anne 65a
KOHLER Clara 44a
SPECKER Françoise 16 j
SPECKER Georges 17 j
KIRCHHERR Joséphine 9 a
SPECKER Louis 34a
MULLER Joseph 71a
SCHAFFNER Mélanie 28a
SPECKER Auguste 58a
KOHLER Anne Marie 68a
WANNER Elisabeth 80a
BISSEL Marie Anne 60a
MERTZISEN Georges 81a
SCHILLIG Anne 1a
KIRCHHERR Albert 7 j
ROSENBLATT Louis 28a
SPECKER Joseph 46a
KIRCHHERR Justin 2 m
LIBIS Stéphane 77a
ROSENBLATT Joseph 2a
HASLER Anne Marie 68a
KIRCHHERR Eugénie 23a
KIRCHHERR Louise 2 m
GOEPFERT Eugène 18 m
SCHMIDLIN Marie Ursule 59a
GOEPFERT Marie Ursule 68a
MERTZISEN Anne Marie 75a
SCHWEITZER Berthe 6 m
BUBENDORF Anne Marie 83a
LIDY Marie Joséphine 6 m
SUTTER Louis 2 m
BILGER Jacques 75a
GOEPFERT Louis 23a
BURGET Rosalie 16 j
BURGET Maria 16 j
KIRCHHERR Marcelline 10 sem
WEYMANN Véronique 89a
MERTZISEN Anne Marie 85a
KOHLER Anne Marie 65a
BUBENDORF Elisabeth 75a
SPIESER Joseph 38a
MERTZISEN Cathérine 67a
KIRCHHERR Henri 7j
SPECKER Jules 6h
MORGEN Hélène 3s
SCHWEITZER Geneviève 7m
BAUMANN Marie Anne 58a
ROSENBLATT Jean 74a
BRUNNER Elisabeth 54a
BRUNNER Anne Marie 60a
KELLER Franç Joseph 69a
KIRCHHERR Stéphane 67a
MORGEN Jean Baptiste 28
KIRCHHERR Louis 14j
GOEPFERT Xavier 55a
SCHMIDLIN Camille 4j
GOEPFERT Eugénie 17a
BURGET Jules 3m
SPECKER Chrisostôme 70a
SCHNEIDER Marthe 74a
GOEPFERT Anne 74a
SPECKER Albert 36a
BILGER Edouard 5s
BILLIG Antoine 66a
SCHILLIG Charles 50a
BÜSSER Michel 74a
MERTZISEN Anne 73a
MULLER Eugénie 4m
DUFFNER Antoinette 74a
HAHNE Friedrich 7j
KIRCHHERR Jean Baptiste 6s
BURGET Marie Ursule 67a
ROSENBLATT Eugénie 1j
FINSTERBACH Georges 87a
BURGET Jacques 76a
LANDAUER Augustin 25a
GOEPFERT Cathérine 71a
ZUGER Anne 10m
SCHWEITZER Jean Baptiste 42a
ZWILLER Emile 6s
MULLER Anne Marie 87a
BURGET Joseph 44a
OTT Eugène 45a
BURGET Jean 72 a
DUFFNER Aloise 83a
BILGER Michel 67a
SUTTER Jean 49a
SUTTER Joseph 7s
GOEPFERT Cécile 24a
ZUGER Joseph 4s
ZUGER Anne 9s
OTT Antoine 72a
MEYER Elisabeth 86a
BILGER Elisabeth 71a
BAUMANN Geneviève 36a
SUTTER Joseph 44a
MEDIAT Arthur Jules 5a
SPECKER Georges 61a
SCHMIDLIN Claire 29a
KOHLER Eustache 57a
GOEPFERT Elisabeth 80a
BISSEL Georges 72a
BISSEL Joseph 9j
CHRIST Marie 2a
WIEDERKEHR Marie Anne 76a
GOEPFERT Joséphine 22a
ROSENBLATT Virginie 1j
FINSTERBACH Jacques 66a
GOEPFERT Jean 71a
BISSEL Joseph 26a
MEDIAT Jules 14j
GROELLIN Joseph 68a
BROGLIN mort née
MEDIAT Franç Joseph 82a
WESPISER Jeanne 55a
SPECKER Morand 67a
HERZOG Irma 1a
SCHMIDLIN Marie Ursule 64a
GOEPFERT Georges 77a
BURGET Augustin 11s
BISSEL Jean 47a
ROSENBLATT Anne 5a
KOHLER mort née
SCHÖRLIN Rosalie 80a
GOEPFERT Thérèse 61a
KETTERLIN Léon 1h
KOHLER Auguste 1/2 h
HABE Marie Anne 61a
SACKROW Elsa 7m
BURGET Germain 74a
SCHMITT Marguerite 72a
KETTERLIN Marc 77a
HENNA Alphonse 34a
BURGET Auguste 37a
KIRCHHERR Jean 67a
GOEPFERT Marie 1h
BRUNNER Marie 30a
GROELLIN Anastase 85a
KEMPF Joseph 67a
SPECKER Marie 49a
BROGLIN Marguerite 64a
SCHMITT Petronelle 81
JOHANN Justine 61a
BURGET Anne 58
MEDIAT Ernest 22a
NUSSBAUM Clément 39a
ZWILLER Ambroise 72a
BILGER Edouard 46a
BISSEL Ernest 2m
KIRCHHERR Antoine 76a
ZUGER Joseph 55a
HERZOG Jean 29a
SPECKER Aloise 25a
BURGET Laurent 83a
GOEPFERT Marie Anne 87a
JELLE Louis 41a
KIRCHHERR Marie 42a
SPECKER Cathérine 80
KOHLER Sébastien 68a
FINSTERBACH Joseph 36a
KOHLER Marie Anne 84a
SPECKER Barbe 73a
KEIFLIN Ernest 62a
BILGER Joseph 81a
WIRTH Joseph Charles 3m
BUTSCH Joseph 30a
MEDIAT Rosalie 21a
SCHULTHEISS Rosalie 48a
SPECKER Joséphine 65a
ZUGER Célestin 26a
Schmitlin Marie27
WEBER Cathérine
MEDIAT Elisabeth
HUG Cathérine
VOGELSBERGER Cathé
ZIMMERMANN Françine
SUTTER Elisabeth
FINSTERBACH Cath
BAUMANN Madeleine
HUG Marie Ursule
MERTZISEN Anne Marie
GOEPFERT Anne Marie
HABE Anne Marie
BAUMANN Marie Anne
RUNSER Cathérine
ZIMMERMANN Anne
BURGET Anne Marie
ROSENBLATT Anne Marie
KOHLER Marie Anne
BAUMANN Anne Marie
SCHOEFFER Anne Marie
REIN Anne Marie
BROBST Marie Anne
HELLSTEIN Cathérine
KOHLER Anne Marie
SPECKER Marie Anne
RUNSER Madeleine
WEBER Anne Marie
HELLSTEIN Anne Marie
BIRGI Cathérine
KEMPF Anne Marie
LANDAUER Cathérine
BOEGLIN Thérèse
RISSER Cathérine 35
SPECKER Anne
PROBST Marie Anne
SCHWEITZER Anne Marie
BURY Anne Marie
BLOCH Anne Marie
SCHWEITZER Anne
SCHWEITZER Marie Anne
GROELLIN Anne Marie
SEILLER Thérèse
ROSENBLATT Cathérine
FINSTERBACH Cathérine
KOHLER Cathérine
BUTSCH Cathérine
BOSSERT Anne Marie
GROELLIN Cathérine
KOHLER Anne Marie
BOSSERT Cathérine
SCHILLIG Anne
WILHELM Thérèse
WEBER Anne
AMANN Anne Marie
MUNSCH Anne Marie
SPRINGINSFELD M An
BOEGLIN Marie Anne
GROELLIN Anastasie 29
OTT Marie Anne
BOEGLIN Thérèse 42
WESPISSER Anne Marie
GROELLIN Anastasie 30
BOEGLIN Marie Ursule
SCHMIED Petronille 26
MERTZISEN Marie Anne
BAUMANN Marie Ursule
BITTO Elisabeth
SCHMIDT Cathérine
BILGER Anne Marie
MALTIS Marie Anne 33
GOEPFERT Anne 31
STOCKER Anne Marie
HERBY Anne Marie
HELLSTEIN Marie Anne
GOEPFERT Elisabeth34
TSCHILL Anne
GROELLIN Anastase 33
HARTMANN Anne Marie
SUTTER Anne Marie
WERNERT Anne Marie
HOSP Anne Marie
LANDAUER Madeleine
SCHWITZER Anne
WESPISSER Marie Anne
BANNWARTH Elisabeth
SCMID Anne Marie
KEMPF Anne
SCHMIDLIN Marie Ursule
LIEBE Marguerite
BUSCH Anne Marie 28
GOEPFERT Anne 35
MUNSCH Agnèse
MEDIAT Madeleine
GROELLIN Marie Anne
GROELLIN Anastase 36
SCHMIDLIN Marie Ursule 25
HUMBERT Marguerite
FINSTERBACH M Ursule 23
BRELARD Anne
MEDIAT Cathérine
HELL Marie Anne
BOEGLIN Ursule
GOEPFERT Anne 36
LACH Françoise
GREDER Françoise
GROELLIN Anastase
BOEGLIN Cathérine
GRIEGER Anne Marie
GRIEGER Elisabeth
SCHNEIDER Marthe 38
BISSEL Marie Anne
BOSSERT Marie 30
LOLL Ursule30
MULLER Anne Marie
BOEGLIN Thérèse 50
FRITSCH Marie Eve
BARTH Cathérine
GOEPFERT Anne Marie
GOEPFERT Anne 37
LOLL Ursule 31
GOEPFERT Ursule
SCHMITTLIN Anne Marie
SCHMITT Joséphine 26
BOSSERT Marie Anne 32
SIMON Cathérine
LANDAUER Marie Anne
KOHLER Marie Anne 37
OFFENHÜSLIN Marie Anne
MALTIS Marie Anne 42
BOSSERT Marie Anne 33
FRANTZ Anne Marie
BOSSERT Marie Anne
BILLIG Anne Marie
SPECKER Hélène 22
SCHMIDLIN Marie Ursule 30
BISSEL Marie Anne 33
SCHMIDT Pétronille 36
MULLER Cathérine
GROELLIN Anne Marie 37
SCHIELIN Anne
ZWILLER Elisabeth 26
THIRIET Françoise
SCHMIDLIN Marie Ursule 26
AMAND Cathérine
BAUMANN Marie Anne 28
HELL Anne 28
SCHILLIG Anne Marie
GOEPFERT Anne Marie 38
LOLL Ursule 35
WEBER Ursule
SCHMIDLIN Marie Ursule34
SUTTER Agathe 33
SPECKER Hélène 24
SCHMIDT Anne Marie
SUTTER Agathe 36
SCHMIDLIN Marie Ursule 36
BRUCHLIN Anne Marie
SCHMIDLIN Elisabeth
MUNSCH Marie Anne
BILGER Elisabeth 38
KKIRCHHERR Marie Ursule
BURGET Marie Ursule 37
BISSEL Marie Anne 36
SCHMIDLIN Marie Ursule 34
Zwiller Cathérine ou Briller
BILGER Thérèse
BRUNNER Euphosine22
BRODBECK Madeleine
BOEGLIN Marie Anne 30
FINSTERBACH Gertrude
SCHMITT Marguerite
KANNENGIESER Anne Marie
GOEPFERT Anne 45
HUGUE Marie Anne
REIN Elisabeth 28
BOEGLIN Marie Anne 31
KOHLER Marie Anne 41
BOEGLIN Anne Marie
HUGUE Cathérine
BURGET Marie Ursule
SCHOLER Madeleine
DIEDNER Agnèse
SPECKER Joséphine
SCHMITT Anne Marguerite
KIRCHHERR Marie Ursule
SUTTER Anne
MALTHIS Marie Anne
EBNETER Marie Ursule
SUTTER Agathe
BRILLARD Cathérine
GOEPFERT Thérèse
SCHIELLY Elisabeth
HABE Marie Anne
BILGER Marie Ursule
RÜSTER Louise
ALEXANDER Barbara
REIN Elisabeth
SAUSER Marie Louise
KIRCHOFF Joséphine
SCHIELLY Anne
LOLL Marie Ursule
BOSSARD Anne Marie
DUFFER Marie Ernestine
GROELL Thérèse
ANDRES Marie
BILGER Marie
LANDAUER Thérèse
BRUNNER Euphrosine
GOEPFERT Cathérine
SPECKER Hélène
JEHLE Caroline
SPECKER Anne Marie
BURGET Elisabeth
BUTSCH Odile
BREYSACH Joséphine
DIETSCHY Anne Marie
BECK Thérèse
OTT Sophie
BREYSACH Eugénie
ROTZINGER Marie Ursule
SCHAUB Marie Berthe
DIETTE Anne Marie
WEBER Marie Ursule
WILLY Anne
WESPISER Anne Marie
SCHAUB Marthe
KEIFLIN Geneviève
GOEPFERT Marie
KEMPF Ursule
BISSEL Anne Marie
EFFINGER Marie
BÖGLIN Anne Marie
SCHMITT Joséphine
HOFFSTETTER Philomène
MEDIAT Antoinette
LANDAUER Philomène
HERZOG Louise
KARRER Elisabeth
SEILER Thérèse
SCHMIDLIN Virginie
MEDIAT Antonia
HUBER Françoise
WESPISER Rosalie
BISSEL Justine
KOHLER Claire
HERMANN Barbara
SUTTER Marie Anne
HARTMANN Elisabeth
KIEFERKLAUS Marguerite
MEYER Anne Marie
KEMPF Marie Ursule
GROELLIN Anne
BILGER Anne Marie
GOEPFERT Marie Anne
KIRCHHERR Virginie
OTT Maria
MUNCH Marie Anne
PFLIMLIN Cathérine
SCHILLIG Marie Anne
GREDER Cathérine
BOEGLIN Barbara
SCHMITT Pétronelle
MUNCH Agathe
SPECKER Cécile
HUG Madeleine
VOGEL Cathérine
KOENIG Marie Anne
EBNETTER Marie Ursule
BURGET Antoinette
GROELLIN Marie
GOEPFERT Anna
BAUMANN Geneviève
MEISTER Thérèse
KARRER Anne Marie
MUNSCH Marie Anne
KEIFLIN Emilie
BUSSER Marie Anne
MUNSCH Cathérine
SCHUELLER Maria
HAMMERER Anne Marie
FUCHS Cathérine+G43
KRIEGER Anne Marie
HELL Madeleine
BAUMANN Genevève
BÄUMLIN Marie
ZWILLER Eugénie
FLORY Elisabeth
SCHÜRRER Jeanne
FLURY Marie Anne
SCHMIDLIN Albertine
GROELLIN Elisabeth
SPECKER Marie
FINSTERBACH Marie Anne
RAPP Cathérine
HERRMANN Barbe
HAHNE Berthe
SCHMIDLIN Claire
MALTIS Anne Marie
GUTKNECHT Cathérine
GOEPFERT Elisabeth
LITZLER Anne Marie
MEYER Elisabeth
GEISS Marie
BAUMANN Joséphine
CHRIST Antoinette
WIEDERKEHR Anne Marie
SPECKER Justine
WIRTZ Joséphine
WESPISER Jeanne
HERBACH Marie Rosalie
BIRGY Cathérine
HOFFSTETTER Elisabeth
SCHÜRRER Rosalie
WERTENBERG Thérèse
GOEPFERT Mathilde
FINSTERBACH Rosalie
SCHIRRER Thérèse
KONRAD Emilie
SCHAEFFER Anne Marie
BUBENDORF Madeleine
KETTERLIN Anne Marie
BAUMANN Marie
BRUNNER Marie
RAPP Anne Marie
ROESLIN Suzanne
SCHMITT Petronelle
RUMANN Anne Marie
BOSSERT Anne
NUSSBAUM Véronique
WANNER Elisabeth
GOEPFERT Marie Ursule
SPIESER Geneviève
HOFFSTETTER Cathérine
KIELWASSER Rosalie
BÜSSER Joséphine
BRUNNER Elisabeth
FUCHS Cathérine
BURGY Louise
MÜNCH Louise
SCHIBENI Claire
GRÖLLIN Jean Georges
WÄBER Jean Georges
Frantz Madeleine
sœur de François Joseph Burgert
Schmitt Jean Georges
mère de Jean Gräter
Grôllin Antoine
Holtzmann Jean
Kempf Sébastien
frère de Jean
père de Jean Georges
père de Joseph
Wacker Jean Georges
mère de Wanner Jean Georges
père de Adam
mère de Jean Georges Billig
Wanner Jean Georges
père de Jean
Billig Elisabeth
Mertzisen Anne
Gogletz Caspar
sœur de Risser Madeleine
Finsterbach Léonhard
Grôllin Leonhard
mère de Finsterbach Nicolas
mère de Landauer Jean Georges
mère de Bossert Simon
Bilger Jean Georges
Liebin Léonhard
Billig Caspar
Burgert Jacques
Weis Mathias
Bury Fridlin
mère de Lang Joseph
Berger Ferdinand ?
Finsterbach Jean
Flory Jean
Groelly Jean
Goepfert Antoine
Specker Jean
Mertzisen Georges
Mertzisen Jean
Muller Antoine
Kirchherr Joseph 70
Groellin Georges
Groellin Antoine
Wanner Jean
Bury Franç Joseph
Habe Pierre
Mère de Runser Jean
Specker vbrique
Billig Jean 53
Burgert Franç Joseph
Weeber Jacques 48
Bossert Simon
Schillig Joseph 58
Billig Georges
Finsterbach Georges
Lang Joseph
Weber Jean Georges
Kohler Barbe
Groellin Jean
Greder Joseph
Billig Caspard
Weber Pierre
Kaiser Joseph
Hael Béat Jacques
Mertzisen Joseph
Boessinger Christine
Médiat Morand
Brillard Anne
Schillig Joseph
Kohler Jacques
Flury Jacques
Schillig Elisabeth
Schillig Pierre
Tschill Anne Marie
Schneider Joseph
Kempf Franç Joseph
Schneider Cathérine
Vogelsberger Cathérine
Lieby Marguerite
Kirchherr Jean Georges
Specker Jean Georges
Specker Jean Georges 36
Groellin Jean
Greder Jean 76
Schweitzer Franç Joseph 50
Flory Jean 59
Broglin Jean 31
Mèdiat Madeleine
Wacker Anne Marie
Baumann Joseph
Bubendorf Nicolas
Schmidlin 65
Goepfert Caspard
Finsterbach Joseph 51
Landauer Joseph
Peter Nicolas 39
Médiat Jacques
Landauer Joseph 39
Meyer Agnèse
Bossert Georges 53
Landauer Elisabeth
Bilger Joseph 75
Specker Pierre 27
Burget Marie Anne
Habé Jean 82
Broglin Jean
Keiflin Georges
Fellmann Joseph
Stoetzer Louis
Tschill Madeleine
Goepfert Joseph
Tschamber Salomé
Bilger Joseph
Ginder Anne Marie
Finsterbach Jean 59
Specker Anne Marie 62
Ebneter Marie Ursule 63
Burget Jacques
Bury Joseph
Butsch Marie Ursule 59
Runser Cathérine 72
Specker Jean Georges 61
Muller Joseph
Güthlin Joseph
Goepfert Jean 64
Busch Joseph 61
Berlauer Madeleine
Hug Michel 44
Kohler Georges 64
Groellin Jean Georges
Baumann Joseph 64
Weber Pierre 49
Spory François
Muller Anne
Peter Michel
Groellin A Marie et Cathérine
Kohler Franç Joseph
Médiat Laurent
Hellstein Joseph
Rosenblatt Anne Marie 49
Schmidlin Jean 52
Habe Marie Ursule et Kirch Elis
Groellin Franç Joseph
Kohler Michel 61
Schneider Antoine et Rosenblatt Jean
Kohler Pierre
Schmidlin Jacques 65
Hug Marie Ursule et Greder Anne
Marie
Specker Jean Georges 68
Stoetzer M Anne et Schweitzer
Madeleine
Médiat Jacques 56
Sutter Joseph 58
Habe Jean 60
Mertzisen Joseph 76
Fuchs Madeleine
Kirchherr Franç Joseph
Fauth Anne Marie
Rein Georges
Specker Antoine 67
Loll Ursule
Bilger Jacques 46
Bissel Jacques 50
Ott François Antoine 36
Burget Franç Joseph
Finsterbach Marie Ursule
Goepfert Georges
Burget Laurent
Schneider Marthe
Gruntz Anne Marie
Schmitt Joseph
Hugue Joseph
Weimann Véronique
Kohler Georges
Muller Simon
Specker Georges
Johann
Kirchherr Alphonse ?
Peter Jérôme
Knoblauch
Hell
KOHLER François Antoine
BRUNNER Pierre
ZWILLER Ambroise
KOHLER Eustache
SCHWEITZER Jean
SCHEIDEL Madeleine
BUTSCH Catherine
HOG Alexandre
KIRCHHERR Stéphane
SPECKER Jacques
MALTISS Marie Anne
GROELLIN François Joseph
ZUGER Joseph
BUSSER Joséphine
GROELLIN Aloïse
SCHOERLIN Rosalie
ZWILLER Georges
SPECKER Chrisostome
JOHANN Justine
BILGER Michel
HELL Ferdinand
Burget Jean
Butsch Franç Joseph
Jelle Louis
Metzger Anne Marie
Hug Michel
Rosenblatt Jean
Burget Anne
Mertzisen Anne
Büsser Michel
Ketterlin Marc
Schueller Marie
Bubendorf Elisabeth
Jund Emilie
Finsterbach Thérèse
Sutter Joseph
Kirchherr Louis
Ott Anne Marie
Sutter Jean
Kirchherr Blaise
Schmidlin Paul
Specker Augustin
Burget Germain
Bury Linus
Bilger Edouard
Specker Pierre
Specker Joseph
Schillig Charles
Billig Rosalie
Schmidlin Marguerite
Kempf Virgine
Baumann Alphonse
Kirchherr Antoine
WEEBRE Ursule
BILLIG Anne
BUTSCH Anne Marie
SPECKER Marie Anne
SPECKER Marie Anne 29
SPECKER Marie Anne 32
LOHNERIN Cathérine
SCHMITTLIN Marie Anne
BRELAR Anne
SCHMTLIN Marie Anne
OTT Léonie
WEEBRE Marie Ursule
ZWILLER ?Anne
SPECKER Marie Anne 34
FINSTERBACH Thérèse 29
BAUMANN Ursule 36
BAUMANN Ursule
WEIDER Cathérine
GLASER Ester
REIN Elisabeth 26
BUTSCH Barbara
GROELL Marguerite
REIN Anne Marie 61
BILGER Ursule
REIN Elisabeth 27
REIN Elisabeth 24
BISSEL Anne
SPECKER Anne Marie 36
REIN Anne Marie 25
REIN Anne Marie 39
REIN Anne Marie 34
BURY Anne Marie 35
BURGY Anne 30
BURY Anne Marie 32
BURY Anne Marie 33
SCHMIDLIN Cathérine
MEYER Agnès
GREDER Cathérine 29
SCHAFFNER Marie
KIRCHHERR Marie
AMAN Cathérine
GREDER Cathérine 37
GUTKNECHT Eugénie
BRIEGER Elisabeth
KOHLER Anne Marie 39
SUTTER Madeleine 70a
HELLSTEIN Anne Marie 36
KRIEGER Elisabeth
GREDER Cathérine 32
AMANN Cathérine
GREDER Cathérine 28
GREDER Cathérine 30
GUTKNECHT Eugènie
TSCHAMBER Salomé 38
GROELLIN Marie Anne 18
RAUFEC Cathérine
GROELLIN Marie Anne 27
ERNST Marie
BOEGLIN Thérèse 28
BOEGLIN Thérèse 38
BOEGLIN Thérèse 41
BOEGLIN Thérèse 26
BOEGLIN Thérèse 30
BOEGLIN Thérèse 35
ROSENBLATT A, Marie
BOEGLIN Thérèse 32
BOEGLIN Thérèse 40
SPECKER Marie Ursule 26
HERBRECHT Cathérine
SPECKER Marie Ursule 24
SPECKER Marie Ursule 32
DISCHLER Anne Marie
BUSCH Anne Marie 32
BUSCH Anne Marie 30
BUSCH Anne Marie 29
ZIMMERMANN Anne 46
ZIMMERMANN Anne 40
MULLER Anne Marie
ZIMMERMANN Anne 33
HELL Marie Anne 28
ZIMMERMANN Anne 38
ZIMMERMANN Anne 31
HELL Anne 25
ZIMMERMANN Anne 30
SCHMIDLIN Anne Marie 64
GROELLY Cathérine
GRÖLLIN Cathérine
WEIS Anne Marie
GOEPFERT Madeleine 52
HOOG Madeleine
ZELLER Annz
SCHNEIDER Marthe 37
KELLER Anne
GRUNTZ Marie Anne 34
GRUNTZ Marie Anne 36
SCHNEIDER Marthe 39
GRUNTZ Marie Anne 28
SCHNEIDER Marthe 36
GRUNTZ Marie Anne 27
ZELLER Anne
SCHNEIDER Marthe 39
GRUNTZ Marie Anne 40
HUG Marie Anne
GRUNTZ Anne Marie 34
KARRER Marie Anne
SPECKER Antoinette
KAIFLIN Rose 27
HUG Cathérine 42
BOEGLIN Marie Anne 28
BOEGLIN Marie Anne
ROESLIN Suzanne 33
BOEGLIN Anne Marie
BURGET Marie Ursule
BURGET Marie Ursule 30
BURGET Marie Ursule 35
FINSTERBACH Marie Ursule 25
SPECKER Joséphine 22
GROELLIN Anne Marie 36
ROSENBLATT Anne Marie 25
FINSTERBACH Ursule 33
ROSENBLATT Anne Marie 30
BRUNNER Henriette
ROSENBLATT Anne Marie 39
WESPIESER Rosalie
WESPISER Rose 29
FINSTERBACH Marie Ursule 26
MULLER Marie Anne
BUBENDORF Joséphine
BRUNNER Henriette
GOEPFERT Anne Marie 44
WESPISSER Rosalie
ROSENBLATT Anne Marie 34
MÜLLER Marie Anne
SPECKER Joséphine 20
KIRCHHERR Joséphine
GROELLIN Anne Marie 32
ROSENBLATT Anne Marie 28
SPECKER Joséphine 24
GOEPFERT Anne Marie 33
BUTSCH Marie Ursule
RENKER Marie Anne
SCHURRER Rosalie
GRELL Thérèse
GROSKOPF Joséphine
BANWARTH Anne Marie
GOEPFERT Anne Marie 28
GÖPFERTAnne Marie
KOHLER Cath de Jean
BÖGLIN Marie Ursule
LANDAUER Geneviève
BUTSCH Marie Ursule 36
GÖPFERT Anne Marie
BANNWARTH Anne Marie
SUTTER Agathe 32
KOHLER Anne Marie 20
KIRCHHERR Marie Ursule 38
HELLSTEIN Cathérine 38
HELLSTERN Cathérine
LANDAUER Cathérine 42
BUTSCH Ursule
BOSSERT Marie Anne 36
BÖGLIN Marie Ursule20
BRINGER Cathérine
BUTSCH Marie Ursule 38
SUTTER Agathe 38
BÖGLIN Ursule
HELLSTEIN Cathérine 33
HELLSTEIN Cathérine 31
KOHLER Marie Anne 21
SCHÜRRER Cathérine
SUTTER Agathe 35
GROELLIN Anne Marie 25
LANDAUER Cathérine 43
LANDAUER Cathérine 35
BOEGLIN Marie Ursule
BOSSERT Marie Anne 40
BAUMANN Anne Marie 40
GROELLIN Anne Marie 28
OTT Joséphine
MERTZISEN Marie Ursule 42
PROBST Marie Anne 42
PROBST Anne Marie 26
KOHLER Marie Anne 36
SUTTER Anne 66a
KOHLER Marie Anne 35
PROBST Marie Anne 31
BORRER Marie Anne
BAUMANN Madeleine 39
BROBST Marie Anne 25
PROBST Marie Anne 38
MERTZISEN Marie Ursule 33
MERZISEN Marie Ursule
PROBST Marie Anne 28
MERTZISEN Marie Ursule 31
LANG Marie Anne
PROBST Marie Anne 40
PROBST Marie Anne 35
BRITSCHU Rosine 33
HARTMANN Marie Anne
RIEDLIN Agnès
RIEDLIN Agnèse
ROESLIN Suzanne 37
ROESLIN Suzanne 40
ROESLIN Suzanne 38
BERGER Cathérine 33
BUBENDORF Marie Eve
BÜSSER Anne Marie
MORGEN Elisabeth
AMMAN Marie Anne
GEIS Marie
KETTERLIN Rosalie
MERZI SEN Anne Marie
MERZISEN Anne Marie
LANDAUER Marie Ursule 30
BOSSERT Cathérine 27
BOSSERT Cathérine 28
BOSSERT Cathérine 24
BOSSERT Cathérine 33
SCHWEITZER Anne Marie 35
BOSSERT Cathérine 25
BOSSERT Anne Marie 31
BOSSERT Anne Marie 30
LANDAUER Marie Ursule
BOSSERT Anne Marie 36
BOSSERT Anne Marie 27
STURCHLER Marie Ursule
WEEBRE Anne 35
SCHWITZER Anne Marie 34
MERTZISEN Anne Marie 26
BLAMMER Thérèse 25
CASPARD Marie Ursule
SCHWITZER Anne Marie
SCHWITZER Marie Anne
SPRINGINSFELD Anne Marie
STIRCHLER Marie Ursule
WEEBRE Anne
SPRINGINSFELD Marie Anne
MERTZISEN Anne Marie 27
BENNINGER Joséphine 22
FLURY Anne Marie
MEYER Gertrude 40
MEYER Gertrude
MEYER Gertrude 38
MEYER Gertrude 33
MULLER Léonie
ROSENBLATT Cathérine 44
AMAN Anne Marie
BARTHE Cathérine
HUG Anne
GRIENBERGER Cathérine
MORGEN Marie Anne
LANG Anne Marie
FINSTERBACH Thérèse 35
FINSTERBACH Thérèse 31
FINSTERBACH Thérèse 33
FINSTERBACH Thérèse 37
FINSTERBACH Thérèse 30
FINSTERBACH Thérèse 38
PRILART Cathérine
SCHWEITZER Anne 34
FINSTERBACH Gertrude 38
SCHWEIZER Anne
SCHWEITZER Anne 36
ERDSCHEU Barbe
SCHWEITZER Anne 33
BRILAR Cathérine
BERGER Cathérine
PFLIMLIN Anne Marie
GOEPFERT Marie Ursule 31
ADLERIN Christine
REINHARD Sophie 40
REINHARDT Thérèse 23
HAAG Adèle 24
REINHARDT Thérèse
REINLIN Françoise
GREDER Françoise 26
WESPISSER Anne
KECKER Walbourga
HECKER Barbara
RISSER Anne
RISSER Cathérine 25
OTT Marie
OTT Marie Madeleine
OTT Madeleine
SCHWEITZER A,Marie
GÖPFERT Anne 43
GOEPFERT Anne 33
GOEPFERT Anne
KIRHHERR Virginie
GOEPFERT Anne Marie 30
GOEPFERT Anne
GOEPFERT Anne 38
BILGER Anne Marie 44
STUTZ Elisabeth
SCHWIZER Anne Marie
KUNLER Anne Marie
SCHULTZ Ursule
SCHILLIG Anne Marie de Jos
HELLSTEIN Anne Marie 39
HELLSTEIN Anne Marie 33
BILLIG Anne Marie 33
LIEBIN Marguerite
HELLSTEIN Anne Marie 35
BILLIG Marie
Hellstein Anne Marie 37
MÜLLER Marie Barbe
SCHOLLER Anne Marie
GINTER Anne Marie
SCHMITLIN Anne Marie 28
SCHMIDLIN Anne Marie 40
SCHMIDLIN Emilie
SCHMIDLIN Rosalie
SCHMITLIN Anne Marie 34
BIRGI Cathérine 35
SCHOLER Anne Marie
GÜNDER Anne Marie
SCHMITLIN Anne Marie
Scholler Anne M
BIRGI Cathérine 29
SCHMIDLIN Marie Elisabeth
JÄCK Marie Anne
SCHMIDLIN Marie Ursule 28
SCHMITTLIN Marie Ursule
BIRGI Cathérine34
JAECK Marie Anne
BIRGY Cathérine 32
BIRGI Cathérine 37
BIRGY Cathérine 28
SCHMITTLIN Marie Ursule 24
DILGER Sophie
DÜFFNER Marie Ernestine
KUNTZ Cathérine
ROTTZINGER Ursule
BURGET Anne Marie 35
BURGET Anne Marie 36
BANWARTH Anne Marie 40
SCHUELLER Marie Vve
BENZINGER Albertine
BUBENDORF Philomène
HERTZOG Louise
MALTHIS Marie Anne 47
MALTIS Marie Anne 39
BITO Elisabeth
SCHIILIG Anne Marie
MALTIS Marie Anne 35
MALTIS Marie Anne 29
SCHWEITZER Anne Marie 25
HATTSTATT Cathérine
BITO Elisabeth Vve
SCHILLIG Anne Mrie
SCHWEITZER Marie Anne 27
BILLIG Jeanne
GROELLIN Elisabeth 36
SCHMITT Pétronille 35
SCHMITT Pétronille 36
BISSEL Marie Anne 33
SCHMITT Pétronille 31
BOEGLIN Cathérine
SCHNEIDER Cathér Madeleine
BISSEL Marie Anne 29
Bilger Cathérine
GOEPFERT Anne Marie 26
OTTAnne Marie
WESPISER Marie Anne
GROELLIN Elisabeth 34
Lienhard A M
SCHMITTLIN Pétronille
HUG Madeleine 35
HABE Anne Marie 43
SPECKER Marie Anne 24
GOELLIN Elisabeth 34
FINSTERBACH Cathérine 22
SEILLER Thérèse 34
HABE Anne Marie
GROELLIN Elisabeth 30
GOEPFERT Thérèse+J452
OTH Marie Anne 19
BÖGLIN Cathérine
METZGER Madeleine
SEILLER Thérèse 46
SEILLER Thérèse 42
SCHMIED Pétronille 26
WEBER Cathérine 36
FINSTERBACH Cathérine 23
BISSEL Anne 36
FINSTERBACH Cathérine 25
BAUMLIN Marie
SCHMITT Pétronille 27
SCHMIDT Petronelle
BISSEL Marie Anne 30
SPECKER Agathe 30
KOHLER Albertine
BIEGLIN Cathérine
GROELLIN Elisabeth 38
GROELLIN Marie Anne 41
HABE Anne Marie 42
SCHMIED Pétronille 27
SCHMIED Pétronille 40
BUSTSCH Odile
SPECKER Louise
BISSEL Anne Marie 37
BISSEL Marie Anne 31
SEILLER Thérèse 32
GROELLIN Marie Anne 33
SCHULTHEISS Rosalie
MERTZISZN Marie Anne
MERZISEN Marie Anne
HOSP Anne Marie 37
HOSP Anne Marie 29
HOSP Anne Marie 34
BARBE STRAUSIN Marie
BURY Léonie
HOSP Anne Marie 31
SCHULDHEISS Rosalie
LUDRINGER Anne Marie
MERZISEN Anne Marie 38
STOETZER Appoloni 23
HOSP Anne Marie 32
MEYER Elisabeth 38
GOEPFERT Elisabeth 28
MEYER Elisabeth 36
GOEPFERT Elisabeth 34
GOEPFERT Elisabeth 35
GOEPFERT Elisabeth 31
LIDY Anne Marie 30
BAUMLIN Thérèse 22
SCHWEITZER Elisabeth 27
SCHWEITZER Elisabeth 25
DESERICH Anne Marie
KAÜFLIN Jeanne
SCHREMY Marie Anne
GOEPFERT Françoise
BOSSERT Marie Anne 19
VOGELSPERGER Cathérine
VOGELPERGER Cathérine
FUCHS Madeleine 37
TSCHIELIN Anne
LANG Cathérine
TSCHIELLIN Anne
FUCHS Madeleine 31
LANG Ursule
FINSTERBACH Elisabeth
FINSTERBACH Elisabeth
FUCHS Madeleine 34
FUCHS Madeleine 40
WEBER Cathérine 28
GROELLIN Marie Anne 35
SCHIELIN Anne Marie
GROELLIN Marie Anne 32
WEBER Cathérine 26
MISNER Victoire
SIGIN Cathérine
GRÖLLY Anne
DIETLER Anne Marie
WEY Elisabeth
MUNSCH Louise
LUTHRINGER Françoise
ZUGER Philippine
HOFSTETTER Cathérine
WANNER Elisabeth 27
SPECKER Hélène 28
ZWILLER Cathérine de Nic
WANNER Elisabeth 29
DOPPLER Marie Anne
KOETTERLE Elisabeth 61a
ZWILLER Elisabeth 19
DURGE Marie
KIENIN Christine
DURGE Anne Marie
DURGI Marie
GASSER Cathérine 45
BAUMANN Madeleine de Jos
HUG Marie Ursule 31
SCHMITT Joséphine
BÜSSER Rosalie
HUG Marie Ursule 38
SCHMITT Joséphine 25
HUG Marie Ursule 33
SCHMITT Joséphine 27
SCHMIED Joséphine 26
SCHMITT Joséphine 32
LANDAUER Marie Anne 69a
BOEGLIN Barbe
SPECKER Anne Marie 34
FINSTERBACH Madeleine
LANDAUER Elisabeth 35
GOEPFERT Marie Ursule 39
MUNSCH§ Marie Anne
SPECKER Anne 43
SCHWEITZER Marie Anne 31
SCHWEITZER Marie Anne 32
LANDAUER Elisabeth 33
SPECKER Anne 38
GOEPFERT Marie Ursule 37
LANDAUER Elisabeth 39 Vve
SCHWEITZER Marie Anne 37
LANDAUER Elisabeth 36
METZGER Marie Anne
SCHWEITZER Marie Anne 34
SCHWEITZER Marie Anne 42
SCHWEITZER Anne Marie 34
SCHULTZ Marie Ursule
FINSTERBACH A,Marie 60
BRUNNER Thérèse 23
BILLIG Anne Marie 24
BRUNNER Euphrosine
GROSHÄNIN Anne Marie
BILLIG Cathérine
LEY Cathérine
FINSTERBACH Marie Anne 37
FINSTERBACH M,Anne 59
BRUNNER Euphrosine 22
FINSTERBACH Anne Marie
ZILLER Elisabeth 30
ZWILLER Elisabeth
SPECKER Justine 36
SPECKER Justine 34
SPECKER Justine 38
SPECKER Justine 28
SPECKER Justine 26
SPECKER Justine 40
SPECKER Justine 29
SPECKER Justine 31
BOEGLIN Barbe 24
WEEBRE Anne Marie
BÖGLIN Marie Anne
BOURDERIE Jeanne
BUTSCH Cathérine 33
WÜRTZ Joséphine
BUTSCH Caroline
BUTSCH Cathérine 39
RUNSER Madeleine 24
BUTSCH Cathérine 31
BUTSCH Cathérine 36
DECKER Thérèse
FLÜRY Elisabeth 25
WIEDERKEHR Cathérine
FLORY Elisabeth 33
KESSLER Cathérine
GLORY Elisabeth 30
SCHILLIG Ernestine
BILGER Anne Marie 61a
ZIMMERMANN Françoise
GROELLIN Anastase 40
HOFFSTETTER Marie Hélène
BUBENDORF Elisabeth 42
KIRCHHERR Antoinette
BOSSERT Marie Anne 21
GROELLIN Anastasie 28
GROELLIN Anastasia
HUG Marie Ursule 42
SCHMIDLIN Marie Ursule 24
HOFFSTETTER Philomène 20
HOFSTETTER Philomène
HUG Marie Ursule 37
HOFFSTETTER Philomèe 25
LOLL Ursule 33
BOSSERT Marie Anne 25
SCHÖFLER Anne Marie 32
HARTMANN Cathérine 20
LOLL Marie Ursule 28
BOSSERT Marie Anne 28
SCHÖFLER Marie Anne
GROELLIN Anastasie 26
GROELLIN Anastasie 30
BOSSERT Marie Anne 30
SCHÄFLER Anne Marie 38
LOLL Ursule 30
GROELLIN Anastasie 31
SCHMIDLIN Marie Ursule 27
BURGET Elise
HOFFSTETTER Philomèe
SCHMIDLIN Marie Ursule 36
SCHAEFFER Anne Marie 47
HOFSTETTER Elisabeth
SCHÖFLER Anne Marie 35
BURGET Madeleine
SCHUELLER Marie
BURGET Marie Ursule 22
GROELLIN Anastase 37
ZWILLER Elisabeth 29
ZUGER Madeleine
ZWILLER Elisabeth 23
LIEBIN Elisabeth
BURY Anne Marie 25
SPECKER Anne Marie 38
HALBEDEL Anne Marie
BAUMAN Anne Marie
GRAP Cathérine
BURY Odile
BUSCH Anne Marie
HERBY Anne Marie 31
BUSCH Anne Marie 24
HERBY Anne Marie 42
MERTZISEN Anne 35
MERTZISEN Anne 32
MERTZISEN Anne 37
BAUMANN Marie Anne
BAUMANN Marie Anne 29
BAUMANN Marie Anne 26
BAUMANN Marie Anne 33
MUNSCH Anne Marie 33
LIENHARD Cathérine
ESCALIN Madeleine
LAMPLE Madeleine
SCHMIDLIN Anne Marie 32
KÖHL Barbe
SCHMITLIN Anne Marie 37
SCHMIDLIN Anne Marie 31
FELLMANN Jeanne
SPECKER Marie Anne 27
KOHLER Jean
GOEPFERT Caspar
MUNSCH Jean veuf
LANG Joseph
WÄBER Pierre
GRÄTER JEAN
HOLTZMANN Jean Georges
SPECKER François Joseph
FRITSCH Morand veuf
WANNER Jean
GRÖLLY Antoine veuf
BAUMANN Joseph
HOLTZMANN Jean
FINSTERBACH Nicolas
FINSTERBACH Jean veuf
BOSSERT Simon veuf
BILLIG Jean
BOUGOU Pierre
HABY Jean
BURY Fridolin
ANSEL Jacques
ROLLINGER Antoine
BILGER Martin
WÄBER Jean Georges
HEEL Jacques
HÄGELE Joseph
SCHMITLIN Jean
LANDAUER Jean Georges
ROTH François Pierre
WÄBER Jean
PETER Michel
FINSTERBACH François Joseph
LANDAUER Joseph
WÄBER Jacques
MÜLLER Simon
KIRCHHERR Jean George
HELLSTEIN Joseph
SCHILLIG Pierre
WERNER Jean George
FLORY Jean
SCHMIDLIN Joseph
FINSTERBACH George
BILLIG Caspar
BERGER Friederich Ferdinand
SPECKER Antoine
BURY François Joseph
BANGANT Joseph
KOHLER Jean Georges
BOSSERT Jean Georges
KIRCHHERR François Joseph
FINSTERBACH Joseph 32
BILGER François Joseph
GREDER Joseph
WEBER Jean
KOHLER Pierre
HELL Béat Jacques
DISCHLER Antoine
LANDAUER Jean
FINSTERBACH Jacques
GRÖLLIN Jean Georges
BILLIG Jean Georges
WALCH Jean Jacques François
SCHMIDLIN Jean Jacques
ZWILLER Joseph
SCHNEIDER François Joseph
BAUMANN Michel
BRUNNER Pierre
GRÖLLIN Jacques
SCHNEIDER Joseph
KIRCHHERR Jean-Georges
HABE Jean
KOHLER François-Joseph
SPECKER Jean-Georges Marc
DREYER Jean
LANDAUER Jean-Georges
WEBER Pierre
PETER Nicolas
LIEBY Joseph
BOEGLIN Jean
ZWILLER Jean
HARTZER François-Joseph
REIN Jean-Georges
WANNER Antoine
BILGER Jean-Georges
WEBER Antoine
FELLMANN Martin
MEDIAT Jean-Jacques
SPECKER Jean-Jacques
MULLER François-Joseph
BILGER Jacques
LANDAUER Grégoire
MEDIAT Aloyse Ferdinand
MEDIAT Jacques
FRANTZ Antoine
SUTTER Jean
SCHWEITZER Jean
HUG Michel
BURGET Jean-Georges
ROSENBLATT Jean
BUSSER Michel
OTT François-Antoine
STOETZER Pierre
GOEPFERT François-Antoine
KAIFLIN Georges
BISSEL Jean--Georges
SUTTER Jacques
KIRCHHERR Etienne
BURGET Jean
KIRCHHERR François-Joseph
SPECKER Chrysostome
BURGET François-Joseph
HASSLER Joseph
GROELLIN François-Joseph
RIBSTEIN Joseph
BAUMANN Thimothée
BURGY Jean
SPECKER Auguste
BURGET Bernard
KOHLER Jean-Baptiste
ZELLER Jean
BILGER Michel
SCHMIDLIN Paul
KETTERLIN Marc
ZWILLER Ambroise
KOHLER François Antoine
KIRCHHERR Antoine
GOEPFERT François Joseph
HELLSTEIN Balthasar
HOOG Alexandre
BILLIG Antoine
PETER Jérôme
BÜRY Linus
HELL Ferdinand
FINSTERBCAH Pierre
KOHLER Sébastien
GOEPFERT Xavier
FUCHS Jacques
SPECKER Victor
LANDAUER François Antoine
SCHILLIG Charles
KIRCHHERR Blaise
LANG Jean Baptiste
KOHLER Eustache
SCHMITT François
BRUN Louis
LANDAUER Morand veuf
SPIESER Joseph
MEDIAT Emile
SCHWEITZER Joseph
STOETZER Joseph
ZUGER Joseph
OTT Eugène
ROSENBLATT Eugène
MEDIAT Louis
SPECKER Louis
BROGLIN Benjalin
BAUMANN Léon
KIRCHHERR Alphonse
BURGET Augustin
KIRCHHERR Louis
GROELLIN Aloise
GROELLIN Louis Alphonse
MORGEN Jean Baptiste
SPECKER Albert
LIDY Jean Baptiste
TSCHUPP Henri
KOHLER Emile
BILGER Edouard
BURGET Aloise
JELLE Louis
WOHLGROTH Auguste
SPECKER Joseph
GROELLIN Augustin
STOETZER Alphonse
BAUMANN Alphonse
ZWILLER Gothard
BISSEL Edouard
SCHERRER Emile
KOHLER Edouard
HENNA Alphonse
NUSSBAUM Clementz
WIRTH Antoine
KIRCHHERR Joseph
GOEPFERT Albert
MUNSCH Louis
KOHLER Jules
KETTERLIN Louis
KIRCHHERR Jean Baptiste
BISSEL Louis
WEINZAEPFLEN Ernest
KOHLER Joseph
HERTZOG Jean
BRUNNER Auguste
FINSTERBACH Emile
SCHÜRRER Franç Antoine
METZGER Madeleine
BRINGER Cathérine
BUTSCH Barbara
FRANTZ Madeleine
HUG Anne
RIEDLIN Agnèse
FINSTERBACH Elisabeth
SCHMIDLIN Carhérine
GOEPFERT Madeleine 52
GOEPFERT Anne
STOCKER Anne Marie
WEIS Anne Marie
LOHNERIN Cathérine
GROSHÄNIN Anne Marie
BOURDERIE Jeanne
ROSENBLATT Anne Marie
GRAP Cathérine
KIENIN Christine
SCHWEITZER Anne Marie
METZGER Marie Anne
BUBENDORF Elisabeth
SCHMITLIN Anne Marie
BORRER Marie Anne
STUTZ Elisabeth
ERDSCHEU Barbe
BUTSCH Anne Marie
KARRER Marie Anne
LANG Ursule
BILLIG Elisabeth
BARTHE Catherine
KEMPF Anne
HELLSTEIN Marie Anne
MÜLLER Marie Barbe
BAUMANN Marie Ursule
BOSSERT Marie Anne
BAUMANN Ursule
GROELLIN Anne-Marie
LANDAUER Marie-Ursule
GOEPFERT Marie-Ursule
BILGER Anne-Marie
BANNWARTH Anne-Marie
KESSLER Catherine
BANNWARTH Elisabeth
SPRINGINSFELD Marie-Anne
BAUMAN Anne-Marie
HELLSTEIN Anne-Marie
KRIEGER Elisabeth
BITO Elisabeth
SIGIN Catherine
AMAN Anne-Marie
KRIEGER Anne-Marie
PFLIMLIN Anne-Marie
BARBE STRAUSIN Marie
BILLIG Marie
SCHWIZER Anne-Marie
BOEGLIN Catherine
SCHWITZER Marie-Anne
HARTMANN Marie-Anne
SPRINGINSFELD Anna-Maria
BOEGLIN Marie-Ursule
GOEPFERT Catherine
BILGER Theresia
BOEGLIN Anne-Marie
GOEPFERT Anne-Marie
BILGER Anne Marie
AMAN Catherine
GÖPFERT Anne Marie
BAUMANN Anne Marie
LANDAUER Marie Anne
GOEPFERT Anne Marie
BÖGLIN Marie Anne
MULLER Marie Anne
BILGER Thérèse
BÖGLIN Marie Ursule
MEYER Agnès
BÖGLIN Catherine
OTT Marie Anne
LIENHARD Catherine
SUTTER Anne 66 a
BILLIG Anne
SCHULTZ Marie Ursule
GOEPFERT Françoise
SCHMIDLIN Marie Elisabeth
KOETTERLE Elisabeth 61 a
ROTTZINGER Ursule
RIEDLIN Agnès
LANDAUER Marie Anne 69a
SUTTER Madeleine 70 a
SUTTER Anne-Marie
MÜLLER Marie-Anne
SUTTER Elisabeth
GOEPFERT Anne-Marie
WESPISSER Marie-Anne
ESCALIN Madeleine
SCHIELIN Anne-Marie
BRILAR Catherine
AMMAN Marie-Anne
GOEPFERT Marie-Ursule
HARTMANN Elisabeth
DOPPLER Marie-Anne
HERBRECHT Catherine
MEDIAT Madeleine
VOGELSPERGER Catherine
LIEBY Marguerite
MEDIAT Catherine
BUSTSCH Odile
FELLMANN Jeanne
MERTZISEN Anne-Marie
ROSENBLATT Catherine
MUNSCH§ Marie-Anne
SUTTER Anne-Maria
BAUMANN Madeleine
MERZISEN Anne-Marie
FRANTZ Anne-MArie
BOSSERT Catherine
PFLIMLIN Catherine
SCHIILIG Anne-MArie
HUG Marie-Anne
HABE Anne-Marie
KEMPF Marie-Ursule
SCHILLIG Anne
RAPP Catherine
BUTSCH Odile
LITZLER Anne-MArie
MERTZISEN Marie-Anne
GROELL Marguerite
HUG Catherine
HUG Marie-Ursule
SCHAEFFER Anne-MArie
DISCHLER Anne-MArie
KOHLER Anne-MArie
WESPISSER Anne
BOEGLIN Barbe
BUTSCH Marie-Ursule
ZUGER Madeleine
GROELLIN Catherine
HUG Madeleine
SPECKER Anne
KETTERLIN Anne-MArie
WANNER Elisabeth
BAUMANN Marie Anne
LANDAUER Cathérine
SPECKER Anne Marie
REIN Anne Marie 61
FINSTERBACH Marie Anne 59
SCHMIDLIN Anne Marie 64
HOOG Madeleine
FINSTERBACH Anne Marie 60
SCHWEIZER Anne
BURY Odile
ZIMMERMANN Anne
GROELLIN Anne Marie
REIN Anne Marie
WEIDER Cathérine
GROELLIN Marie Anne
BROBST Marie Anne
HELLSTEIN Anne Marie
HARTMANN Marie Anne
HELLSTERN Cathérine
DILGER Sophie
WEBER Cathérine
DECKER Thérèse
MERZISEN Marie Ursule
HELL Madeleine
ROSENBLATT Cathérine
MALTIS Anne Marie
HOSP Anne Marie
HOFSTETTER Cathérine
GUTKNECHT Cathérine
BOSSERT Anne Marie
SCHMIDT Petronelle
GOEPFERT Elisabeth
BUTSCH Caroline
SCHMITT Joséphine
GREDER Cathérine
FINSTERBACH Marie Ursule
GROELLIN Anastasia
MEYER Elisabeth
FLURY Anne Marie
GROELLIN Elisabeth
BUBENDORF Marie Eve
DESERICH Anne Marie
KIRCHHERR Marie Ursule
HOFSTETTER Philomène
BRUNNER Elisabeth
LUTHRINGER Françoise
HOFFSTETTER Cathérine
BISSEL Anne Marie
SPECKER Hélène
SPECKER Justine
HOFFSTETTER Philomène
SCHULTZ Ursule
GRELL Thérèse
NUSSBAUM Véronique
SPECKER Joséphine
SCHMITT Petronelle
REIN Elisabeth
GRIENBERGER Cathérine
LANDAUER Philomène
BURGET Marie Ursule
WESPISER Rosalie
MISNER Victoire
KIELWASSER Rosalie
WIEDERKEHR Cathérine
LANDAUER Thérèse
BUBENDORF Philomène
WESPIESE Ursule
SUTTER Anne Marie
SUTTER Anne
MUNSCH Agnèse
BOHRER Cathérine 49
HUGIN Anne
BURY
FRITSCHI Anne Marie
STOECKLIN Anne Marie
TSCHUPPIN Madeleine
BARTH Anne Marie
GRABBURGER
BISEL Marie Ursule
GROSHÄNIN Marie Anne
ROSENBURGER Cathérine 49
MULLER Barbara
BUTSCH Marie Ursule
LANG Anne
RICOLIN Agnès
LANDAUER Marie Ursule
FUX Cathérine
HEINEMANN Anne Marie
BUBENDORF Anne Marie
HABER Anne Marie
MUNCH Agnès
KELLER Anne Marie
MULLERIN Anne Barbe
MORGEN Anne Marie
LIEBIN Catherine
BOEGLIN Marie Anne
BERGER Anne Aestre
WERNER Anne Marie
GRUNENBERGER Françoise
MULLERIN Marie-Barbe
KIRCHHERR Barbe
BARTH Catherine
DIETLER Anne-Marie
KANNENGIESER Anne-Marie
MORGEN Anne-Marie
WERNER Anne-Marie
BAUMAN Catherine
BILLIG Anne-Marie
VARIE Catherine
MORGEN Marie-Anne
SPECKER Anne-Marie
BRIEHLER Anne-Marie
WÜRDER Secunda
BROGLIN Elisabeth
WACKER Anne-Marie
LANDAUER Catherine
STIRCHLER Marie-Ursule
BRODBECK Madeleine
TSCHIELLIN Anna
SCHMIT Anne-Marie
BOEGLIN Marie-Anne
AMMAN Catherine
TSCHILLIN Anne
GOEPFERT Anna Marie
Catherine D
Marie Anne D
Anne Marie
Agnès D
Eve
Anne Marie 18/5/1807
Catherine 18/1/1832
Secunda 7/2/1829 Kaisten Argau
Madeleine
Marie Anne
Catherine
Anne Marie 12/4/1814 Hégenh.
Anne 25/6/1833 Kap
Marie Ursule 57 a
Marie Anne 10/4/1833
Catherine 4/1/1838 Kap.
Madeleine 10/5/1827 Kap.
Elisabeth 52 a
Catherine 11/3/1835 Stetten
Anne Marie 61a
Anne 10/5/1821
MÜLLER Catherine
SCHNEIDER Elisabeth
SCHILLIG Anne-Marie
OTT Madeleine
PFEFFEN Anne-Marie
TSCHILL Madeleine
MEDIAT Elisabeth
TSCHILL Anne-Marie
OTT Marie-Anne
KEMPF Anne-Marie
PFEIFER Ursule
BILGER Marie-Ursule
KOHLER Catherine
GINDER Anne-MArie
MUNSCH Marie-Anne
RUNSER Catherine
OFFEN HUESSLIN Anne-MArie
WEBER Anne-Marie
MERZISEN Marie-Anne
HUBER Françoise
REIN Anne-Marie
WEBER Anne
BUBINDORF Madeleine
WEBER Marie-Ursule
BROBECKE Madeleine
LIEBY Marie-Anne
HOFSTETTER Anne-MArie
BURGET Anne-Marie
KOENIG Marie-Anne
WILD Catherine
HERBY Anne-MArie
FINSTERBACH Catherine
FAUD Anne-MArie
LANDAUER Marie-Anne
SCHOLLER Anne-MArie
WERTENBERG Thérèse
MUNCH Jeanne
BOEGLIN Catherine
BAUMANN Marie-Anne
BIRGY Catherine
SEILLER (?) Thérèse
WEBER Anne Marie
GOEPFERT Marie Ursule
ALLEMANN Françoise 60
BRUNNER Marie Anne
SPECKER Marie Anne 61
BUBENDORF Madeleine 66
LANDAUER Elisabeth
KAMMERER Anne Marie
PROBST Marie Anne
MULLER Cathérine
FINSTERBACH Thérèse
WESPISER Jeanne
FUCHS Madeleine
SCHEIDEL Marie Mafeleine
GUTKNECHT Catrhérine
LUTZ Madeleine
WIEDERKEHR Marie Anne
BUCHMANN Rosine
KOHLER Anne Marie
STOETZER Appolonia
STUTZ Joséphine
SCHUELLER Marie Anne
MERTZISEN Anne
SCHMIDLIN Marie Ursule
MÜN CH Agathe
KOPF Agathe
PFIFFER Thérèse
BURGET Anne Marie
BUBENDORF Madeleine
SCHIBENY Claire
HISLER Elisabeth
GRÖLLY Cathérine
SCHMITT Marguerite
BAUMANN Joséphine
OTT Sophie
DÜFFNER Ernestine
BRUNNER Euphrosine
SUTTER Marie Rose
RAPP Célestine
RAPP Anne Marie
HOFFSTETTER Anne Marie
KARRER Madeleine
BREYSACH Joséphine
BURGET Anne
SCHMIDLIN Marie Ursules
BISSEL Justine
BREYSACH Eugénie
Jean SCHMITT
Joseph SUTTER
François-Joseph KIRCHHERR
Jean BURGET
Etienne KIRCHHERR
Joserh BILGER
Jean SCHOERLIN
Georges KOHöER
Marc KETTERLIN
Pierre BRUNNER
Martin SCHMITT
Joseph FINSTERBACH le Jeune
Joseph MERTZISEN
Laurent WIEDERKEHR
Jean SCHWEITZER
Pierre STOETZER
Jean SCHMITTLIN
Michel BILGER
Charles-Louis SCHOERLIN
Michel KOHLER
Xavier KOHLER
Bernard BURGET
Joseph HASSLER
Joseph SCHMITT
Jean BROGLIN
Bantoine BISSEL
Pierre WEBER
Jean-Jacques KOHLER
Michel PETER
Jacques SCHMIDLIN
Benoît BOEGLIN
Jean HEMMERLIN
François Antoine GROELLIN
Jospeh GOEPFERT
Geoges SPECKER
Xavier SPECKER
François-Antoine GROELLIN
Ferdinand MEDIAT
Jean-Baptiste DAUER
Jean-Georges SPECKER , fils de
Jean
Simon MULLER
Chrysosteme SPECKER
Jean BUSCH
Jean-Georges BISSEL
Michel HUG
Georges KOENIG
Augustin SPECKER
Adam OBERDORF
Geroges SPECKER
Georges de Georges KOHLER
François-Antoine KOHLER
Jean BILLIG
Jean WACKER
François-Joseph BOEGLIN
Georges BILLIG
Joseph HELLSTEIN
Louis LIDY
Nicolas RAPP
Nicolas PETER
Jacques FEURABEN
François-Charles DAUER
Joseph HARTZER
Jacqies SPECKER
Michel BUSSER
Wendelin SPECKER
Morand BROEGLIN
Augustin HOHMATTER
Jean-Baptiste KOHLER
Joseph UEBERSCHLAG
Mathias KOHLER
Paul KOHLER
François-Antoine OTT
Auguste SPECKER
KOHLER Marie-Anne
ROSENBLATT Anne-Marie
BOEGLIN Thérèse
HELLSTEIN Catherine
SCHNEIDER Catherine Madeleine§
ROESLIN Suzanne
SCHWITZER Elisabeth
PROBST Marie-Anne
WEBER Catherine
SPECKER Anne-Ursule
RUNSER Madeleine
SPECKER Marie-Ursule
MOSER Jacobée
SCHMIDLIN Anne-Marie
GROELLIN Marie-Anne
SCHWEITZER Anne-Marie
SCHWEITZER Marie-Anne
MERZISEN Marie-Ursule
BOSSERT Anne-Marie
STOETZER Marie-Anne
GROELLIN Annastase
GOEPFERT Elsiabeth
MATTIS Marie-Anne
BURGET Marie-Anne
BOSSERT Marie-Anne
TSCHAMBER Salomé
SCHMIED Peterline
MERZISEN Anne
HASP Anne-Marie
KAIFLIN Rose
WIEDERKEHR Marie-Anne
LIDY Anne-Marie
SCHMITTLIN Marie-Ursule
SCHNEIDER Marthe
LOLL Ursule
BUSCH Anne-MArie
BUBENDORF Marie-Elisabeth
GREDER Catherine
FINSTERBACH Marie-Ursule
BISSEL Marie-Anne
GREDER Françoise
SCHMITT Joseéphine
BOEGLIN Amrie-Anne
ZWILLER Elisabeth
SCHMIEDLIN Anne-MArie
STOETZER Anne-Marie
BURGET Marie-Ursule
KOHLER Marie-Ursule
SUTTER Agathe
SCHMIDLIN Marie-Ursule
SCHOERLIN Marie-Rose
SPECKER Hélène
GRÖLLI Elisabeth
GRÖLLIN Cathérine
BERGER Jean
MEDIAT Anne
MERTZISEN Joseph
GRÖLLIN Georges Xavier
WÄBER Elisabeth
GRÖLLIN Jean
BILLIG Ursule
LIEBIN Jean Georges
WACKER Marie Anne
ROSENBLATT Marie Anne
MUNSCH Marie Anne
SCHILLIG Jean
MERTZISEN Anne Marie
SCHNIDER Nicolas
BOSSERT Jean
BERGER Anne Marie
FLORY Anne
GRÖLLY Anne Marie
BURGET François Joseph
LIEBIN Cathérine
WÄBER Anne
GÖPFERT Jean
WACKER Jean
KOHLER François Joseph
LANDAUER Jacques
BAUMANN Jean Georges
BERGER Marie Madeleine
BILLIG Anne Marie
WANNER Joseph
BURGET Lorentz
BOUGOUT Elisabeth
SCHWITZER Marie Anne
WÄBER Anne Marie
GRÄTER Cathérine
FINSTERBACH Anne Marie
LIEBIN François Joseph
MERTZISEN Jean
FLORY Marie Anne
ANSEL Pierre
GRÖLLIN François Joseph
MERTZISEN Cathérine
BILLIG Cathérine
GÖPFERT Jean Georges
HABY Jean Georges
BOUGOUT Pierre
NOLLINGER François Antoine
SCHILLIG Jean Georges
BAUMANN Cathérine
MERTZISEN Jean Georges
HABY Anne Marie
SPECKER Madeleine
BURY Madeleine
MERTZISEN Walburga
SPECKER Marie Anne
BOUCHOUT Joseph
BERGER Thérèse
WANNER Cathérine
HÄLL Madeleine
BURGERT Antoine
HABY Cathérine
WÄBER Marie Ursule
SPECKER Michel
SPECKER François Antoine
GRÖLLY Jean Georges
LANDAUER Pierre
GRÄTER Joseph
WÄBER Lorentz
ZWILLER Cathérine
NOLLINGER Cathérine
BILLIG Jacques
BILGER Anne
HABY Marie Ursule
SCHMIDLIN Marie Anne
SPECKER Sebastien
HÄLL Jean Jacques
LANDAUER Anne Marie
REINLIN Cathérine
WÄBER Joseph
BILGER Jean Georges
GRÄTER Madeleine
GRÄTER Anne Marie
SPECKER Jean Georges Marx
NOLLINGER Thérèse
SPECKER Anne Christine
BURGERT Anne Marie
LANDAUER Jean
KOHLER Marie Anne
SCHMIDLIN Anne Marie
BOUCHOUT Cathérine
HÄLL Jean Georges
SCHMIDLIN Jean Sebastien
WÄBER Cathérine
SPECKER Marie Ursule
HUGE Anne Marie
MERTZISEN Marie Anne
PIERE Jean Georges
HABY Marie Anne
SPECKER Martin
SPECKER Jean Jacques
BILGER Madeleine
WÄBER Antoine
BILGER Jean
BURGERT Marie Anne
SPECKER Uhlrich
KIRCHHERR Jean Georges
HÄLL Elisabeth Rosamunde
HUG Marie Ursule
WÄBER Marie Anne
BURGET Thérèse
SPECKER Caroline Adèle
ZWILLER Eugénie
BUSSER Joseph
BURGET Louise
KIRCHHERR Anne Marie
SCHMITTLIN Jean Baptiste
BUTSCH Joseph
SPECKER Théodore
BILGER Ernest
BIRGY Jean
BISSEL Stéphanie
BURGET Joséphine
BURGET Madeleine
BURGET Mathilde
BUSSER Anne
BUTSCH Marie
KEMPF Virginie
KOHLER Angélique
KOHLER Louis
SCHMIDLIN Louis
GROELLIN Albert
KIRCHHERR Marie Joséphine
STOTZER Alphonse
KETTERLIN Marie Clémentine
GOEPFERT Joseph
BURGET Caroline
BISSEL Adelphus
BAUMANN Mélanie
KOHLER Albert
SPECKER Rosalie
KOHLER Georges
BÜRGY Anne Marie
KOHLER Marie Louise
BILLIG Michel
KOHLER Eugène
BAUMANN Martin
KIRCHHERR Amélie
KIRCHHERR Augustin
BILLIG Marie Anne
KEMPF Emile
BUTSCH Louise
GRÖLLIN Augustin
SCHWEIZER Anne Marie
MONINGER Marie Antoinette
BIRGY Augustin
KOHLER Jean Baptiste
KIRCHHERR Marie
KIRCHHERR Eugénie
KEMPF Célestin
BILLIG Bernhard
BISSEL Louis Alphonse
SCHMIDLIN Albert
LIDY Joseph
BUTSCH Elisabeth
KOHLER Auguste
KIRCHHERR Georges
BAUMANN Marie Rosalie
KETTERLIN Jean Baptiste
BURGET Auguste
GOEPFERT Georges
KIRCHHERR Albert
BIRY+C366 Marie Céline
KEMPF Louis
BILGER Marie Joséphine
BAUMANN Philomène
BAUMANN Pierre
KOHLER Marie Thérèse
GOEPFERT Louise
GOEPFERT Philomène
SCHMIDLIN Claire
KEMPF Marie
ZWILLER Marie
PETER Jacques
BAUMANN Marie Louise
KIRCHHERR Louise
REINHARDT Dorothée
BURY Marie Louise
KIRCHHERR Sophie
OTT Clémentine
KOHLER Alphonse
GROELLIN Virginie
FINSTERBACH Louis
KIRCHHERR Eugène
KOHLER Cécile
KOHLER Marie Charlotte
KOHLER Aloise
GOEPFERT Marie Joséphine
REINHARDT Jean
SCHMIDLIN Marie Joséphine
KEMPF Joseph
SCHWEITZER Louise
PETER Albert
FINSTERBACH Aloise
LANDAUER Augustin
GOEPFERT Auguste
BAUMANN Marie
BUTSCH Rosalie
SPECKER Virginie
KIRCHHERR Rose
SCHILLIG Nicolas
GOEPFERT Jean Baptiste
SPECKER Marie
KOHLER Amélie
GOEPFERT Cécile
GOEPFERT Rosalie
SCHMIDLIN Rosalie
BURY Marie Albertine
SCHILLIG Marie
PETER Marie
BILLIG Louise
KEMPF Eugénie
SUTTER Louise
KOHLER Albertine
KIRCHHERR Joséphine
GOEPFERT Marie Louise
SPECKER Mathis
BUTSCH Auguste
BISSEL Joseph
BURGET Marie
SPECKER Aimé Joseph
LANDAUER Geneviève
SCHMITT Marie Louise
BURGET Marie Anne
BURGET Rose
SCHMIDLIN Emile
SCHILLIG Rosalie
GOEPFERT Alphonse
REINHARDT Reinhold
GOEPFERT Eugénie
SCHMITT Marie Joséphine
SPECKER Marie Caroline
BILLIG Rosalie
ZWILLER Cécile
SPECKER Louise
LANDAUER Alfred
KOHLER Ernest
SCHILLIG Ernestine
SCHMIDLIN Marie Albertine
FINSTERBACH Rosalie
SPECKER Justin
SCHMITT Joseph Arthur
KOHLER Léonie
WEBER Wendelin
BURGET Germain Joseph
KOHLER Justin
SPECKER Cathérine
LANDAUER Rosalie
MEDIAT Marie Augustine
SCHMIDLIN Emilie
SPECKER Oscar
BUTSCH Joseph
STOETZER Marie Emma
SPECKER Eugénie
SPECKER Marie Joséphine
SCHWEITZER Joséphine
SPIESER Geneviève
KOHLER Lucien
SCHWEITZER Emilie
GOEPFERT Aloise
BILLIG Euphrosine
SCHILLIG Marie Madeleine
ZUGER Marie Julia
SCHMIDLIN Marguerite
SPECKER René
KOHLER Emilie
MEDIAT Alphonsine
FINSTERBACH Alphonse
SCHMIDLIN Clémentine
OTT Marie Stéphanie
LANDAUER Aloise
ZUGER Louis
MULLER Aloise
SCHNEEBERGER Ida
ROSENBLATT Marie
MEDIAT Albert
SPECKER Aloise
ZUGER Célestin
SCHWEITZER Rosalie
OTT Albertine
GOEPFERT Marie
SUTTER Jules
MEDIAT Aloise
SPIESER Joséphine
MEDIAT Ernest
SCHILLIG Léonie
SPECKER Eugène
ZUGER Marie Philippine
SPECKER Edouard
ROSENBLATT Albertine
MULLER Joseph
OTT Léonie Marie
BROGLIN Edouard
LANDAUER Eugénie
SCHMIDLIN Clémentine
SCHILLIG Eugénie
SCHWEITZER Jean Baptiste
GROELLIN Louis
BAUMANN Marie Anne Jos,
GOEPFERT Jules
MEDIAT Marie
KIRCHHERR Aloise
SCHWEITZER Aloise
SPECKER François
ROSENBLATT Joseph
SPECKER Ernest
SCHWEITZER Albertine
BROGLIN Marie
LANDAUER Joséphine
SUTTER Albert
GROELLIN Alphonse
GOEPFERT Eugène
MEDIAT Rosalie
KIRCHHERR Léon
KIRCHHERR Jusrin
OTT Marie
SUTTER Camille
HUG Marie Rosalie
MULLER Léonie
SCHMIDLIN Eugène
GROELLIN Joséphine
BURGET Albert
SCHWEITZER Berthe
LIDY Marie Joséphine
SCHILLIG Jules
SUTTER Louis
BAUMANN Joseph Arthur
BROGLIN Benjamin
ROSENBLATT Rosalie
BURGET Rosalie
BURGET Marie
KIRCHHERR Marcelline
BURGET Alphonse
MEDIAT Camille
KOHLER Marie
LIDY Marie Thérèse
HUG Auguste
SCHWEITZER Geneviève
SUTTER Emile
KIRCHHERR Henri
KOHLER Marie Joséphine
GROELLIN Marie
MORGEN Hélène
SPECKER Jules
BURGET Ernest
ROSENBLATT Mathilde
OTT Louis
KEIFLIN Joseph
KIRCHHERR Mathilde
LANDAUER Camille
BURGET Lorenz Emile
MEDIAT Arthur Jules
BAUMANN Louis
SCHWEITZER Jules
BILGER Auguste Joseph
SCHMIDLIN Camille
BURGET Jules
WERTH Joseph
BURGET Eugène
KOHLER Albert Joseph
BURGET Marie Ernestine
ROSENBLATT Louis
SUTTER Rosalie
BURGET Louis
MULLER Eugénie
BAUMANN Mathilde
SUTTER Marie
KIRCHHERR Bernadette
HAHNE Friederich
KOHLER Achilles
SCHMIDLIN Charles
ROSENBLATT Aloise
ZUGER Anne Marie
BURGET Augustine
SUTTER Albertine
GROELLIN René
ROSENBLATT Eugénie
MEDIAT Marie Joséphine
STOETZER Mathilde
BAUMANN Georges Aloise
HUG Marie
BURGET Justin
STOETZER Louise
ROEMER Léonie
ZWILLER Emile
OTT Marie Joséphine
ZUGER Albert Joseph
BURGET Jules Augustin
BURGET Marie Louise
KIRCHHERR Ernest
ZUGER Anne
BISSEL Edouard Georges
RIETH Mélanie
STOETZER Marguerite
SCHUELLER François Antoine
HUG Albert
GROELLIN Marie Augustine
BURGET Arthur Jules
ROSENBLATT Anne
ROEMER Jeanne
KIRCHHERR Louis Ernest
KOHLER Rosalie
ZUGER Thérèse Claire
STOETZER Albertine
BURGET Jeanne Elisabeth
GROELLIN Charles Georges
BILGER Marcelline
ROEMER Marie Henriette
KOHLER Camille
BURGET Alphonsine
ROSENBLATT Virginie
BISSEL Georges
GROELLIN Mélanie Rosalie
MEDIAT Jules
BURGET Léon
NUSSBAUM Anne
SCHURRER Hélène
BURGET Alfred Bernard
WIRTH Marie Elise
KOHLER Madeleine Adelhaide
MEDIAT Anne Ernestine
MERTZISEN Marie Ursule
BILLIG Jeanne
SPECKER François Xavier
GRAETER Madeleine
HELLSTEIN Cathérine
BILGER Elisabeth
WÄBER Marie Anne
WERNER Jean Georges
HABE Madeleine
BURGERT Madeleine
BURY Jean Georges
HUG Simon
HÄL Franc Jos Etienne
SPECKER Anne Ursule
WANNER Pierre
WEBER Elisabeth
SCHMIDLIN Jean
BOUGOUT Anne Marie
BURY Marie Anne
HUG Marie Cath Félise
BILLIG Jean Adam
SPECKER Xavier
WANNER Xavier
REIN Jean Georges
MULLER Carline
SPECKER Françoise Apolini
MERTZISEN Françoise
KIRCHHERR Marie Anne
BURY Cathérine
SCHILLIG François Joseph
GROELLIN Thérèse
MEDIAT Jean Jacques
LANDAUER François Xavier
HUG Joseph Wilhelm
RISSER Jean Georges
WEEBER Joseph
BURY Fridlin
WEEBER Pierre
FELLMANN François Joseph
GROELLIN François Antoine
WERNER Cathérine
SCHWIZER Anne Marie
FLORY Elisabeth
HÄL Jean
GROELLIN Cathérine
SPECKER Laurent
KOHLER Anne
RISSER Cathérine
BURY Anne
MERZISEN Jean Georges
MEDIAT Anne Marie
BÜRY Cathérine
GROELLIN Marie Ursule
MULLER Elisabeth
SCHILLIG Michel
WEEBER Elisabeth
SCHMIDLIN Jacques
FINSTERBACH Georges
HUG Elisabeth
PETER Joseph
STOETZER Marie Anne
SPECKER Perronette
SPECKER Thérèse
RISSER Anne Marie
MERTZISEN Jean Jacques
SCHWIZER Elisabeth
LANDAUER Madeleine
SCHMIDLIN Jean Georges
REINHART Caroline Charlotte
BUBENDORF Marie Anne
WEEBER Jean
PROBST Frédér Ferfinand
STOETZER Franç Joseph
SOMMER Laurent
WEEBER Jean Guillaume
MERZISEN Cathérine
MERZISEN Madeleine
WANNER Laurent
ROSENBLATT Marie Ursule
ANSEL Jean Pierre
MEDIAT Jean Georges
SCHWIZER Marie Anne
RISSER Joseph
PROBST Fran Joseph
MILLER Cathérine
STOETZER Cathérine
RUNSER Madeleone
RISSER Elisabeth
WEEBER Morand
PROBST Cathérine
ANSEL Joseph
HAEL Anne Marie
SCHWIZER Jean Georges
HUG Cathérine
MILLER Marie Ursule
MEDIAT Aloise Ferdinand
STOETZER Anne Marie
GROELLIN Franç Joseph
ANSEL Anne Marie Cath
SCHWIZER Joseph
MERZISEN Georges
GLASER Emilia
WEEBER Anne Marie
MERTZISEN Pierre
MEDIAT Marie Ursule
MERZISEN Marie Anne
MULLER Fraç Joseph
BUBENDORF Marie Elisabeth
PROBST Rosina
RISSER Marie Anne
PROBST Marie Madeleine
MEDIAT Franç Joseph
MERZISEN Nicolas
LANDAUER Caroline Charlotte
SCHAUB Jean
MERZISEN Franç Joseph
PROBST Elisabeth
MULLER Nicolas
BURGET Marthe
STOETZER Régine
KOHLER Fraç Joseph
MEDIAT Xavier
PROBST Anne
SPECKER Canigundis
BURGET Franç Joseph
GOEPFERT Marie Anne
BURGET Jean Georges
KOHLER Jeanne
MULLER Jean Georges
SPECKER Agathe
BURGET Odile
PROBST Stanis Nicolas
MERZISEN Agathe
GROELLIN Jeanne
BURY Michel
ENTRE Jean
MULLER Sébastien
BOUGOUT Paul
BURY Caroline
GOEPFERT Cathérine
PROBST Dominique Nicolas
GOEPFERT Jean Georges
SPECKER Wendelin
KIRCHHERR Etienn
WEBER WEBER
LANDAUER Anne
FINSTERBACH Marie Anne
FINSTERBACH Antoine
KEIFLIN Rose
BUSCH Cathérine
GREDER Jean
SENN Melchior
STOETZER Appolinaire
SCHWEITZER Anne
KIRCHHERR Ursule
BOSSERT Joseph
KOHLER Caroline
KOHLER Elisabeth
SPECKER Thérèse
MULLER Augustin
GOEPFERT Michel
KIRCHHERR Sébastien
BOEGLIN Timothée
BUSCH Anne Marie
BURGET Martie Anne
SPECKER Côme
WEBER Maximilien
KOHLER Marie Ursule
STOETZER Agathe
KOHLER Agathe
FINSTERBACH Gertrude
SPECKER Morand
BURGET Germin
KIRCHHERR Franç Joseph
ZWILLER Rose
LANDAUER Alexandre
SCHMITLIN Paul
HELL Valentin
SCHMITLIN Gabriel
SUTTER Georges
FINSTERBACH Victoire
SPECKER Elisabeth
BUCH Josepj
MOSER Joseph
BUSCH Elisabeth
KOHLER Franç Antoine
KIRCHHERR A ntoine
BUSCH Brigitte rec
FINSTERBACH Anne
BURGET Caroline
BAUMANN Elisabeth
SPECKER Barbe
BILGER Jacques Hypolite
BRUNNER Anne Marie
ZWILLER Georges
HELL Jean
KIRCHHERR Simon
GOEPFERT Franç Joseph
RISSER Monique
BURY Arbogaste
SPECKER Décla Régine
BUSCH Jean
REINHARD Charles
WEY Marie Eve
KOHLER Madeleine
MOSER Philippine Elisab
SCHWEITZER Justine Claire
KOHLER Xavier
HABE Franç Antoine
BURY Linus
HELL Martin
BURGET Romuald
MERTZISEN Pius
KOHLER Paul
SCHMIDLIN Thérèse
LANDAUER Ignace
TREYER Théophile
SPECKER Henriette
HABE Aloise
KIRCHHERR Marguerite
SCHMIDLIN Jean Baptiste
KIRCHHERR Mathieu
SCHMIDLIN Balthasar
LERCH Marie Anne
BROGLIN Joseph
HARTZER Marie Louise
BRUNNER Jean
LANDAUER Franç Antoine
TREYER Philomène
HELL Cathérine
SPECKER Jean Georg Marc
KIRCHHERR Jean
HABE Ignace
GRANER Germain
KOHLER Mathias
KOHLER Jérôme
BROGLIN Madeleine
HARTZER Conrad
SCHILLIG Fabien
KIRCHHERR Blaise
MOSER Marie Anne
SCHWEITZER Nymphe
HABE Marie Anne
KIRCHHERR Victorine
GRANER Jean
LANDAUER Philippe Jacques
SCHILLIG Jeanne
KOHLER Ferdinand
HOEL Dorothée
GRANER Pierre
MOSER Jeanne
SCHMIDLIN Marc
WEBER Franç Antoine
SPECKER Christine
FELLMANN Hypolitte
GROELLIN Wolfgang
HABE Jean
SPECKER Godard
GOEPFERT Thérèse
SCHMIDLIN Hubert
SCHMIDLIN Petronille
BROGLIN Marguerite
SCHILLIG Madeleine
GRANER Anne Stase
HOEL Antoine
BILGER Marie Ursule
FELLMANN Anne Marie
BILGER Jean Baptiste
LANG Emilie
LEHE Louis
HELL Ferdinand
SPECKER Victorin
SCHMITTLIN Petronille
WEBER Madeleine
HARTZER Virginie
LEHE Sébastien
BROGLIN Jean
WEBER Thérèse
HELL Antoine
KOHLER Marguerite
KOHLER Claire
BILGER Philomène
LEHE Rosalie
LANDAUER Morand
HABE Augustin
FELLMANN Gal
MEDIAT Louise
KIRCHHERR Chrysostome
MEDIAT Joseph
BILGER Marie Anne
HABE Morand
MEDIAT Antoinette
CORDELIER Anne Marie
LANDAUER Sophie
STOETZER Xavier
BURGET Rosalie
MEDIAT Joséphine
HABE Simon
ROSENBLATT Georges
WEBER Marie Ursule
FINSTERBACH Sophie
SPECKER Jean Baptiste
BUSCH Françoise
HUG Jean
SPECKER Mathias
SPECKER Pétronille
KAIFLIN Marie Anne
OTT Louise Thérèse
BURGET Elisabeth
BUSSER Nicolas
BADER Alphonse
HUG Nicolas
SUTTER Thérèse
SCHEITZER Jean Baptiste
BISSEL Jean Georges
BURGET Georges
STOETZLER Louise
SUTTER Rose
MEDIAT Georges
SPECKER Angélique
BISSEL Jean
HELL Crispine
BUSSER Marie Anne
HUG Augustin
SCHWEITZER Augustin
LANDAUER Alphonse
BILGER Rosalie
ZWILLER Suzanne
HASSLER Marie Anne
OTT Franç Antoine
SPECKER Cécile
BURGET Françoise
KIRCHHERR Marie Virginie
HUG Joseph
BISSEL Marie Justine
REINHARD Elisabeth
BUSSER Joséphine
HUG Anne Marie
RIBSTEIN Charles
BURGET Sébastien
HASSLER Joséphine
BURGET Jean Jacques
OTT Anne Marie
ROSENBLATT Chrisostôme
GROELLIN Louis Alphonse
HUG Georges
BURGY Joseph
BAUMANN Antoinette
BAUMANN Geneviève
BUSSER Rosalie
SPECKER Simon Chrisostôme
HASSLER Virgine
HELL Joseph
SPECKER Marie Mathilde
BISSEL Marie Rosalie
BUTSCH Joséphine
OTT Jean
BURGET Albert
HUG Marie Anne
BURGET Cathérine
KETTERLIN Marguerite
ROSENBLATT Louis Joseph
BAUMANN Marie Geneviève
SCHWEITZER Louis
BUTSCH Georges
SCHMIDLIN Virginie
STOETZER Eugène
BISSEL Albert
SPECKER Amélie
BURGY Jean Baptiste
KIRCHHERR Anne
SPECKER Alphonse
OTT Rosalie
HASSLER Rosalie
STOETZER Marie
BURGET Augustin Bernhard
HAAS Emile Alphonse
KIRCHHERR Marie Louise
SPECKER Marie Albertine
NISSBAUM Rosalie
GOEPFERT Lölina
KIRCHHERR Georgette
BISSEL Bernadette Marie
BAUMANN Berthe
KETTERLIN Léon
KOHLER Charles
SPECKER Marie Alice
NUSSBAUM Marie Joséphine
BISSEL Barbara Louise
ZWILLER Gotthard
WIRTH Marie Odile
BURGET Marie Joséphine
KETTERLIN Adèle M. Léonie
RIETH Louise Marie
BAUMANN Justin Joseph
BILLIG Bernhard Georges
KIRCHHERR Madeleine Rose
BRUNNER Marie Aline
WIRTH Marie Ursule
KIRCHHERR Charles Antoine
MULLER Antoine
SCHWEITZER Marthe Marie
BISSEL Ernest
HERZOG Paul Jean
FINSTERBACH Marie Hélène
ZUGER Aline
SCHÜRRER Marie Thérèse
SCHMIDLIN Irma
WIRTH Joseph Charles